Kommunal bolig

Kommunale boliger er et tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud. Kommunale boliger tilbys til husstander som har behov for hjelp til å skaffe seg et egnet bosted.

Tildeling

Boligene blir tildelt gjennom to tildelingsteam: Tildelingteam for vanskeligstilte og tildelingsteam for koordinering og inntak.

Tildelingsteam for vanskeligstilte

Dette teamet tildeler boliger til personer som ikke er i stand til å skaffe seg bolig på egenhånd. Dette kan være barnefamilier i en vanskelig situasjon, personer med utfordringer innen rus/psykiatri, andre vanskeligstilte og flyktninger som mottas av Indre Østfold kommune etter vedtak om bosetting. Medlemmene i tildelingsteamet er fra NAV, boligkontoret, barnevern og representanter som jobber innenfor rus/psykiatri.  

Alle som søker kommunal bolig må ha en samtale med en saksbehandler på boligkontoret.  

Tildelingsteam for koordinering og inntak

Dette teamet tildeler boliger for personer over 60 år, funksjonshemmede og personer som trenger bistand i bolig. 

Tildelingsteamene  drøfter både prioritering mellom søkere og hvilken bolig som kan tildeles. 

Slik søker du om kommunal bolig  

Det er viktig at du setter deg godt inn i retningslinjene før du søker. 

Retningslinjer for vanskeligstilte (disse kommer når retningslinjene er behandlet i kommunestyret). 

Retningslinjer for personer over 60 år, funksjonshemmede og bolig med bistand (disse kommer når retningslinjene er behandlet i kommunestyret). 

Søk om kommunal bolig

Svar på tilbud om kommunal bolig

Oppsigelse av kommunal bolig

Formålet med kommunale boliger  

Indre Østfold kommune tildeler ca. 823 boliger. Dette er boliger for vanskeligstilte, eldre over 60 år og bolig med bistand.  

Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd, og skal primært prioriteres til vanskeligstilte på boligmarkedet. Ved tildeling legges det vekt på søkers/husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles. 

Sosialtjenesteloven § 3-15 bestemmer at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette betyr at kommunen ikke er forpliktet til å stille med en ledig bolig, men skal gi nødvendig bistand slik at innbyggere i behov av hjelp selv kan skaffe egen bolig.  Kommunale boliger er derfor i seg selv ikke et lovpålagt tilbud. Kommunen har likevel valgt å disponere og prioritere slike boliger som et boligsosialt virkemiddel for de som ikke på egen hånd er i stand til å skaffe seg bolig på det private marked. 

Helse og omsorgstjeneste loven §3-7 bestemmer at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.