Transportstøtte (TT-kort)

TT-ordningen i Viken fylkeskommune 

Fra 1. januar 2021 kommer det en ny, felles TT-ordning for hele Viken. Den skal sikre like rettigheter, uansett hvor i fylket du bor. 

Den nye ordningen innebærer at det ikke lenger blir ventelister for TT-transport. Det vil si at alle brukere som oppfyller vilkårene vil få tildelt TT-kort.

Søknadsskjema vil bli tilgjengelig på nettsiden til Viken fylkeskommune 1. januar 2021. 

Gå til søknadsskjema her

Indre Østfold kommune vil også få tilgang til en papirversjon av søknadsskjemaet, som du kan hente ut på innbyggertorgene.

Alle som har et TT-kort per 31.12.20, vil automatisk få dette forlenget i 2 år. Viken fylke vil, i løpet av desember 2020, sende ut et eget tildelingsbrev der det opplyses om hvor mye penger de får tildelt for 1. halvår 2021. Melding blir gitt via Altinn/Svar Ut. Åpnes ikke melding innen 40 timer, så blir brevet bli sendt per post.

Du kan lese mer om den nye ordningen og forskriften på hjemmesiden til Viken fylkeskommune.

Gå til Viken fylkeskommune her

Ved spørsmål, send en e-post til post@viken.no, og merk henvendelsen: «2020/128415 TT - Spørsmål fra Indre Østfold kommune». 

Hva er TT-ordningen

TT-ordningen er for deg som har en funksjonsnedsettelse og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje.

Hvem kan søke om TT-kort?

Personer som på grunn av varige funksjonsnedsettelser ikke kan benytte vanlig kollektivtransport. 

Det stilles i utgangspunktet følgende krav til søkere:

  • Søkere mellom 14 og 67 år skal prioriteres.
  • Varige rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
  • Funksjonshemmingen må være varig.
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem. Søkere som bor i omsorgs- eller trygdebolig kan godkjennes.

I tillegg må søker ha folkeregistrert adresse i kommunen det søkes om TT-kort.

Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer til at unge søkere prioriteres foran eldre.

Dersom ektepar/samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar/samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt legitimasjonskort og således kan reise uavhengig av hverandre.

I ordningen regnes man som svaksynt ved visus 0,33 eller svakere, eller synsfelt under 20 prosent. Du må vedlegge dokumentasjon om dette fra øyelege, eventuelt fastlege.