Hukommelsesteamet/demenskoordinator

Indre Østfold kommune har et hukommelsesteam som utfører basal demensutredning etter henvisning fra fastlege. Utredningen gjøres i all hovedsak hjemme hos den det gjelder, sammen med nærmeste pårørende. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleier, vernepleier og ergoterapeut. Teamet ledes av demenskoordinator.

Hukommelsesteamet skal, i samarbeid med øvrige kommunale ressurser hjelpe personer med demens og deres pårørende, til å få en god og meningsfull hverdag. Du kan ta direkte kontakt med demenskoordinatoren i hukommelsesteamet.

Hva kan hukommelsesteamet bistå med?

 • Utføre hjemmebesøk, kartlegging og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Bistå fastlegen i utredning av demenssykdom
 • Gi veiledning og råd
 • Informere om hvilke tilbud som finnes til målgruppen og deres pårørende
 • Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet for øvrig

Hva er demens?

Demens er fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer i hjernen. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Demens opptrer hyppigst hos eldre over 65 år, men kan også forekomme hos yngre mennesker.

Symptomer på demens kan være at personen:

 • Glemmer nylige samtaler/hendelser eller gjentar mye
 • Har vanskeligheter med å gjenkjenne personer
 • Endrer atferd
 • Mister interessen og bryr seg mindre om det som skjer
 • Har vanskeligheter med å orientere seg for tid og sted
 • Glemmer innlærte ferdigheter slik som å betale regninger, sette på kaffe og/eller taste enkle telefonnumre
 • Får vanskeligheter i hverdagen

Hvorfor er det viktig å bli utredet?

 • Utelukke andre helsetilstander som har demenslignende symptomer
 • Få eventuelt riktig medisinsk behandling
 • Sette inn hjelpetiltak tidlig som kan gjøre det lettere for både pasient og pårørende
 • Gjøre det enklere å planlegge fremtiden

Hvem kan ta kontakt?

 • Pårørende, venner og enkeltpersoner
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Kontaktinformasjon:

Demenskoordinator, leder for Hukommelsesteamet Linda Tendeland
Tlf: 940 26 835
E-post: linda.tendeland@io.kommune.no

Demenskoordinator Susanne Danielsen (tilgjengelig mandager og tirsdager)
Tlf: 957 04 012
E-post: susanne.danielsen@io.kommune.no