Hvilken hjelp kan barnevernstjenesten gi?

Barnets behov i sentrum - illustrasjon - Klikk for stort bilde

Når barnevernstjenesten skal vurdere hvilken hjelp vi bør tilby, benytter vi et nasjonalt verktøy som tar utgangspunkt i barnets behov. Dette verktøyet gir et bilde av områder som også andre tjenester i kommunen kan følge opp. Barn som mottar hjelp fra barnevernstjenesten får et vedtak hvor bakgrunnen for hjelp legges til grunn. Hjelpen gis for en begrenset periode og vi er forpliktet til å evaluere underveis, for å være sikker på at hjelpen har effekt. For at barnevernstjenesten kan iverksette hjelpetiltak, må foreldre samtykke.

I noen tilfeller har barnevernstjenesten myndighet til å iverksette hjelpetiltak til barn uten samtykke fra foreldre. Da er det ofte snakk om kontrolltiltak inn mot hjemmet, men det kan også være andre utviklingsstøttende tiltak som er nødvendig for et barn. Det er Barneverns- og helsenemnda som behandler og fatter vedtak når det er nødvendig med tvangstiltak.

For barn som bor hjemme

Barnevernstjenesten har et eget oppfølgingsteam som jobber med familier der det er behov for klinisk, miljøterapeutisk, kompenserende og endringsrettede tiltak. Det sentrale målet i arbeidet med familier skal være å skape nødvendig endring og at barn skal kunne fortsette å bo med sine foresatte. Teamet skal jobbe intensivt inn i familier for å forebygge og hindre flyttinger av barn til institusjon/fosterhjem. De skal jobbe i de familiene som takker ja til hjelp, og der en ser at det er mulig å finne gode og forsvarlige løsninger ved omfattende bistand i hjemmet, som da kan forhindre en plassering.

De fleste barn som mottar hjelp fra barnevernstjenesten får tiltak som skal føre til at forholdene i hjemmet blir bedre. Det kan være:

 • Råd og veiledning til foreldre fra din saksbehandler
 • Veiledning i hjemmet til foreldre fra oppfølgingsteam
 • Utviklingsstøttende tiltak til barn som barnehage, SFO og støttefamilier
 • Systematiske foreldrestøtteprogram fra Bufetat PMTO og MST, samt opphold på familiesenter for kartlegging og støtte (for familier med små barn)
 • Familieråd eller nettverksarbeid for å gi barn og foreldre mulighet til støtte og hjelp i egen familie eller nettverk
 • Systematiske samtaler med barn og unge for å følge opp utfordrende hendelser i hjemmet
 • Samarbeidsmøter for å styrke foreldre og barns samarbeid med andre tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, BUP, familievernkontor, med flere

For barn som må plasseres utenfor hjemmet

Dersom barnet ikke får nødvendig omsorg og beskyttelse hjemme hos sin familie av ulike alvorlige grunner, kan barnevernstjenesten flytte barnet. Da kan det være:

 • Beredskapshjem (midlertidig)
 • Fosterhjem (for en stund og/eller mulig for noen år)
 • Veiledning til fosterhjemmet for å sikre et godt samarbeid med barn og biologiske foreldre
 • Institusjon (midlertidig og/eller for en stund)
 • Samarbeidsmøter med institusjonen for å sikre at barnet har nytte av opphold på institusjon
 • Bolig med oppfølging for ungdom som mestrer dette
 • Samarbeidsmøter for å styrke foreldre og barns samarbeid med andre tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, BUPP, familievernkontor, med flere