Når byggingen er ferdig

Ferdigattest 

Når tiltaket er ferdigstilt må du søke om ferdigattest. Det er ikke tillatt å ta i bruk tiltaket før det foreligger ferdigattest.  

Dersom tiltaket er uten ansvarsrett, søker du selv om ferdigattest.  

Dersom tiltaket ble søkt om av ansvarlig søker, er det ansvarlig søker som må søke om ferdigattest.  

Det er kun noen få tiltak som ikke skal avsluttes med ferdigattest: 

  • Opprettelse og endring av grunneiendom 

  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold (beboelse) 

  • Skilt- og reklameinnretninger som kun har tillatelse for et bestemt tidsrom  

Tiltak søkt om før 1998:  

  • Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak søkt om før 1. januar 1998.  

Skjema – søknad om ferdigattest (skjema til utskrift)
  

Midlertidig brukstillatelse 

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta i bruk hele eller deler av tiltaket. Det kan i noen tilfeller søkes om midlertidig brukstillatelse før tiltaket er helt ferdigstilt. Det kan søkes om midlertidig brukstillatelse både for deler av tiltaket eller for hele tiltaket. Tiltaket må i alle tilfeller ha tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å kunne tas i bruk.  

Skjema – søknad om midlertidig brukstillatelse (skjema til utskrift)


Ikke-søknadspliktige tiltak

Du må melde fra til kommunen om tiltak som er unntatt fra søknadsplikt når tiltaket er ferdigstilt. Dette er for at kommunen skal kunne oppdatere blant annet bygningsinformasjon i matrikkelen og i kartgrunnlag. Husk å legge ved kart som viser hvor tiltaket er plassert.  

Skjema – melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (skjema til utskrift)

Må du søke?

Her finner du informasjon om hva du kan bygge uten å søke. 

Kart 

Kommunekart