Strategi for utbygging av bredbånd

Ved inngangen til 2020 var det i overkant av 3.500 husstander som har lavere hastighet enn 30 Mbit. For å oppnå kommunestyrets mål om at alle husstander skal få mulighet til bredbånd innen 2023 er vi avhengig av finansiering fra 4 aktører; innbyggerne, utbyggerne, fylkeskommunen og kommunen.

Følgende strategi er lagt til grunn:

  1. Oppfordre innbyggere, næringsliv og utbyggere til å gjennomføre prosjekter uten offentlige midler. I den forbindelse er kommunen en rådgiver og støttespiller til innbyggerne og næringslivet. Kommunen vil løpende utfordre utbyggerne til å øke sin egenfinansiering og ikke forutsette at merkostnader skal finansieres av innbyggerne eller kommunen.
  1. Kommunal støtte gis til prosjekter hvor de ikke kan finansieres av innbyggerne og utbyggerne alene. Det betyr i all hovedsak prosjekter som ligger utenfor tettsteder og byer.
  2. Flest mulig skal få mulighet til bredbånd gjennom bruk av offentlige midler ved at kommunen legger vekt på å finansiere hovedtraséer på områder hvor det ikke er bredbånd. Dette innebærer også at innbyggerne oppfordres til å danne «grendelag» for å gjennomføre dugnad eller inngå avtaler slik at grendelaget tar kostnadene med graving til avgreninger/stikkledninger til husstander. Kommunen ser at det er store prisforskjeller når det gjelder graving, og vår erfaring er at når innbyggerne står for deler av gravingen blir det totalt sett rimeligere enn at utbyggeren står for gravingen.
  1. Utbyggere skal få tilbud om å delta i kommunale grøfter som f.eks vann- og avløpsprosjekter eller andre prosjekter. Utbyggerne betaler da kommunen vederlag for å bli med i grøfter.
  1. Årlige søke fylkeskommunen om Nkom-midler
  1. Tilstrebe at flere leverandører konkurrerer om prosjekter slik at det gir flere leverandører mulighet, reduserer sårbarhet og gir innbyggerne flere valgmuligheter.
  1. Informasjon og dialog med innbyggere og utbyggere gjennom nettsiden, lokale medier, møter og konferanser.
  1. Gi råd og veiledning til innbyggere og næringsliv
  1. Løpende oppdatere nettsiden med status over prosjekter og kart som viser hvor det er bredbånd samt områder som planlegges utbygd.

Artikkelliste