Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. 

PPT har det lovpålagte ansvaret med å hjelpe skoler og barnehager med organisasjons- og kompetanseutvikling (§ 5-6 i opplæringsloven og § 19 c i barnehageloven). Vi skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Vi er i tillegg kommunens rådgivende og veiledende instans i arbeidet for et godt lek- og læringsmiljø for alle barn og unge. Hos oss arbeider det pedagogisk-psykologiske rådgivere med utdannelse som psykolog, spesialpedagog eller annen samfunnsvitenskapelig og sosialfaglig bakgrunn.

PPT gir råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og læring, og er sakkyndig instans i forbindelse med spesialpedagogisk tiltak i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. Alle skoler og barnehager i Indre Østfold har faste kontaktpersoner i PPT. De deltar etter gitte rutiner i ressursteam. All kontakt med PPT skal være med foresattes samtykke og deltakelse.  

Kontakt med PPT

Det kan henvises til PPT både på system- og individnivå. Alle henvisninger tilknyttet et barn er med samtykke fra og medvirkning med foresatte. Foresatte kan henvise direkte til PPT.

Ta kontakt med barnehagen eller skolen hvis du opplever at barnet ditt trenger litt ekstra hjelp og støtte i barnehagen eller på skolen. PPT kan delta på samarbeidsmøter og bidra med tidlige råd og tiltak før en eventuell henvisning. Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, kan du ta kontakt direkte med PPT. 

Alle tjenester hos PPT er gratis.  

Skjema for henvisning til PPT 

Her kan du sende henvendelser til PPT via eDialog

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: post@io.kommune.no
Organisasjonsnummer: 977 031 109