Foreldresamarbeid

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag. Et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling.

Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.  

Daglig kontakt

Daglig kontakt og uformell småprat om barnet og det som foregår i barnehagen, er en viktig base for foreldresamarbeidet.  

Foreldremøter

Foreldremøter skal være en samarbeidsarena. Her kan man drøfte aktuelle tema fra rammeplanen. Du/dere som er foreldre kan komme med forslag til tema som du/dere ønsker å ta opp på slike fellesmøter. På slike møter må barnehagen også informere foreldrene om det fortløpende, forebyggende arbeidet med å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.  

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna. Rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom foreldregruppen og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. Barnehageeier skal sørge for at saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen legges fram. 

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av valgte foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SU skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten, med utgangspunkt i rammeplanen. Andre saker er forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.m. 

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager Indre Østfold (FUB IØ) er et utvalg bestående av foreldrerepresentanter fra ulike private og kommunale barnehager i Indre Østfold.

FUB IØ har som formål å ivareta foreldre/foresattes muligheter til reell medvirkning og innflytelse i utviklingen av barnehagene i kommunen. FUB IØ skal representere barnehagenes FAU i møte med kommunens administrasjon og politikere, samt drive erfaringsutveksling mellom FAU-ene i kommunen.

Følg med og engasjer deg i FUB IØs arbeid gjennom Facebooksiden «Foreldreutvalget for barnehager Indre Østfold - FUB IØ".

Her kan du lese mer om FUB