Foreldresamarbeid

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag. Et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling.

Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.  

Daglig kontakt

Daglig kontakt og uformell småprat om barnet og det som foregår i barnehagen, er en viktig base for foreldresamarbeidet.  

Foreldremøter

Foreldremøter skal være en samarbeidsarena. Her kan man drøfte aktuelle tema fra rammeplanen. Du/dere som er foreldre kan komme med forslag til tema som du/dere ønsker å ta opp på slike fellesmøter. På slike møter må barnehagen også informere foreldrene om det fortløpende, forebyggende arbeidet med å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.  

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna. Rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom foreldregruppen og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. Barnehageeier skal sørge for at saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen legges fram. 

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget skal bestå av valgte foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. SU skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten, med utgangspunkt i rammeplanen. Andre saker er forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse m.m. 

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage. De hevder at barnehager som lykkes med en trygg og god dialog med foreldrene/foresatte, ofte skårer høyt både på fornøydhet, trivsel og kvalitet på tilbudet blant foreldrene. 

Her kan du lese om FUB