Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til tilrettelegging for et egnet individuelt barnehagetilbud. Nedsatt funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner».

Tilretteleggingen skal bidra til at barnet skal kunne gå i barnehagen og kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og få likeverdige aktivitets- og utviklingsmuligheter som andre barn.

Om barnet har nedsatt funksjonsevne, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og barnets funksjonsnivå må ses opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i. Både barnehagen og kommunen har ansvar for å vurdere om barnet på grunn av funksjonsnedsettelsen har et reelt behov for tilrettelegging i barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon og hjelp til å søke.

Støtte til tiltak rundt barn med nedsatt funksjonsevne §37

Søk om støtte til tiltak rundt barn med nedsatt funksjonsevne

Samtykkeerklæring fra foresatte

Evaluering av vedtak i henhold til §37

Anmodning om nytt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til barnehageloven §31

Send anmodning om nytt vedtak om spesielpedagogisk hjelp

Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp