Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til tilrettelegging for et egnet individuelt barnehagetilbud. Nedsatt funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner».

Tilretteleggingen skal bidra til at barnet skal kunne gå i barnehagen og kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet og få likeverdige aktivitets- og utviklingsmuligheter som andre barn.

Om barnet har nedsatt funksjonsevne, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og barnets funksjonsnivå må ses opp mot den enkelte situasjon barnet befinner seg i. Både barnehagen og kommunen har ansvar for å vurdere om barnet på grunn av funksjonsnedsettelsen har et reelt behov for tilrettelegging i barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon og hjelp til å søke.

Støtte til tiltak rundt barn med nedsatt funksjonsevne §37

Søk om støtte til tiltak rundt barn med nedsatt funksjonsevne

Samtykkeerklæring fra foresatte

Evaluering av vedtak i henhold til §37

Anmodning om nytt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i henhold til barnehageloven §31

Send anmodning om nytt vedtak om spesielpedagogisk hjelp

Samtykke til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp