Tenk trafikksikkerhet, klipp hekken

Tenk trafikksikkerhet, klipp hekken

Skolestart kommer fort, og da er det igjen tid for små føtter ute i trafikken. Vi oppfordrer alle hageeiere til å holde vegetasjon som trær, busker og hekk på et nivå som sikrer god sikt. 

Hekker, busker og trær må ikke være til hinder for den allmenne ferdsel og trafikksikkerhet. Vegetasjonen som hindrer fotgjengere, skjuler veimerking, trafikkskilt eller belysning må fjernes. Vurder forholdene der du bor, og tenk gjennom om du kan gjøre det sikrere rundt din eiendom. Vær med på å gi særlig våre små skolebarn, men også alle andre, et trafikksikkert og trygt bomiljø.

Hva kan jeg gjøre for å bedre sikten?

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter, eller flytt gjerde og eller hekk utenfor frisiktsonen. Det må være 3 meter frisikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står inne i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter på hver side. 

Hvis avkjørselen din munner ut i vei, må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan og flyttes utenfor frisiktsonen. Det må være 4 meter frisikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inne i avkjørselen din, skal du kunne se 45 meter til hver side hvis fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstanden med farten der du bor. 

Har du trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over gang- og sykkelvei må ikke greinene henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.