Temaplan for naturmangfold

Indre Østfold kommune utarbeider en temaplan for naturmangfold. I planen skal kommunen prioritere hvilke naturverdier som det er viktig at vi tar vare på i vår kommune og finne tiltak som støtter dette. Planen vil bygge på eksisterende kunnskap og innspill fra innbyggere.

Planarbeidet vil bestå i å

  • få oversikt over viktige naturverdier og kulturlandskap og vurdere tiltak for disse
  • utarbeide strategier for å ta vare på rødlistearter, utvalgte naturtyper og pollinerende insekter og for bekjempelse av fremmede arter
  • kartfeste og vurdere tiltak for å ivareta trekkveier for vilt med omkringliggende biotoper
  • analysere sammenhenger mellom klimaendringer og natur og vurdere egnede naturbaserte metoder for klimatilpasning
  • ta stilling til kommunens engasjement i å forvalte verneområder
  • ha dialog med innbyggere, foreninger og nabokommuner

Spørsmål om planarbeidet kan rettes Marit Haakaas, e-post: marit.haakaas@io.kommune.no eller telefon 69 68 10 00.

Møter om planarbeidet

Aktuelle lenker og dokumenter

Politisk sak 

Naturbase – Miljødirektoratets kartsider

Artsobservasjoner.no

Kartportal for Indre Østfoldsamarbeidet