Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Rom Søndre 2 – Kråkåsen boligfelt

Vi kunngjør at vi starter forhandlinger om utbyggingsavtale for Rom Søndre 2 – Kråkåsen boligfelt. Dette kunngjør vi i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd.

Grunnlaget for forhandlingene er reguleringsplan «Rom Søndre 2», plan-ID 012419890001. Partene som skal forhandle er Indre Østfold kommune og utbyggeren OBOS Block Watne.

Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanen. I hovedsak vil utbyggingsavtalen handle om ansvar for opparbeidelse og etablering av nødvendige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Når partene er enige, vil forslaget til avtale bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for å komme med merknader. Etter det vil forslaget legges fram for politisk behandling. 

Har du innspill til forhandlingene?

Du kan komme med innspill så lenge forhandlingene pågår. Eventuelle innspill kan du sende på e-post til: post@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune ved kommunalteknikk, Postboks 34, 1861 Trøgstad.

Du vil også få anledning til å komme med innspill etter at forhandlingene er ferdige. Vi legger ut ny informasjon når vi legger ut forslaget til avtale til offentlig ettersyn/høring på nettsidene våre.

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med seksjonsleder Jannicke Eriksen på telefon 69 68 10 00.