Foreløpig driftsresultatet for de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad er nå klart

Foreløpig driftsresultatet for de 5 gamle kommunene som fra nyttår inngår i Indre Østfold kommune er nå klart. 

Tallene viser at kommunene samlet sett har gått i underskudd. Mye av underskuddet skyldes engangskostnader som følge av kommunesammenslåingen. Den største enkeltårsaken er at innbyggerne i mange av kommunene har fått en stor rabatt på vann og avløpsregningene for 2019. Dette ble gjort slik at alle kommunene kom inn i den nye kommunen i «0» på de såkalte selvkostfondene. Den andre engangsårsaken er at kommunene betalte ut all variabel lønn for desember mens de gamle kommunenes lønnssystemer enda var oppe. Dette er utgifter som normalt betales i januar året etter.

Når vi tar hensyn til disse ekstra kostnadene går kommunene i sum med minus 11. mill. i netto driftsresultat. Statens anbefaling er et overskudd på ca. 65 mill. kr. Slike overskudd brukes f.eks. til nye skoler, sykehjemsplasser o.l. eller til uforutsette utgifter. Statlig innsatsstyrt finansiering (SIO) har bidratt til å gjøre resultatet en god del bedre enn det ellers hadde vært.

Kommunene har med seg ca. 3,2 milliarder i gjeld inn i den nye kommunen. De har også med seg 300 mill. i såkalt disposisjonsfond. Dette kan sammenlignes med sparekontoen til en privatfamilie. Størrelsen på disposisjonsfondet er som vi regnet med for ett år siden. Når vi ser de 5 kommunene under ett vil det vil si at de ekstra skatteinntektene har gått til drift i 2019. Særlig har kommunene brukt mer penger på pleie og omsorgsektoren enn de hadde regnet med.

Økonomisjef Ståle Ruud er glad for at vi nå nærmer oss slutten på perioden der vi har måttet jobbe med 5 gamle og en ny kommune. «Det skal bli godt å få satt alt fokus på den nye kommunen» sier Ruud, som også roser de ansatte som nå i en lengre periode har en krevende hverdag.

Rådmann Georg Smedhus er glad for at vi har fått med oss et disposisjonsfond som forventet fra de gamle kommunene. Samtidig er det utfordrende mesteparten av den økte skatteinngangen har gått til drift i 2019 når man ser kommunene samlet, og at kommunene i sum går i minus. «Skal vi ha penger til skolebygg, helseinstitusjoner, veier og andre investeringer må vi ha overskudd på driften» uttaler Smedhus. «Situasjonen hos oss synes like vel lysere enn det jeg hører fra mange kolleger som er i tilsvarende situasjon. Nå blir jobben på å ta vare på det utgangspunktet vi har fått, og de rammer politikerne har gitt oss slik at innbyggerne får best mulig tjenester i fremtiden» avslutter Smedhus.

Detaljerte rapporter for hver enkelt kommune blir presentert for kommunestyret nærmere sommeren.

Her finner du de ureviderte regnskapene:


Fra venstre, seksjonsleder for økonomi og finans Ståle Ruud, Nina Teig, Trine Skaarer Johansen, Bente Gravingen Fredheim, Mette Ludviksen, Anette Langsæther og rådmann Georg Smedhus.