Avdekket asbest på Tomter skole

Rektor er i dag, torsdag 11. mai, gjort kjent med at kommunen har avdekket asbest i flere rom ved Tomter skole.

Eiendomsavdelingen har informert rektor om at kommunen vil starte med prøvetaking og utbedringer umiddelbart i de rommene dette gjelder. 

Rektor har i samråd med eiendomsavdelingen besluttet å stenge alle berørte rom med umiddelbar virkning. Rommene vil ikke bli tatt i bruk før nye prøver er foretatt og nødvendige utbedringer er utført av firma Recover AS. Skolens FAU er informert og støtter beslutningen.

Etter drøfting med Jonas A. Kjellvik ved firma Recover AS, har vi også besluttet å anbefale foresatte å vaske tøy som har blitt oppbevart i aktuelle garderober. Dette tøyet vil bli sendt med elevene hjem i lukket, navnet pose. 

Skolen har laget plan for alternative læringsrom for de klassene dette gjelder. 

Foresatte er informert via skolens meldingssystem Skooler.