Årsrapport og årsregnskap for Indre Østfold kommunes første driftsår er klart

Årsrapporten for 2020 er nå sendt til politisk behandling.

Her leser du Indre Østfold kommunes årsrapport for 2020

Kommentarer til årsrapporten

Bygging av ny kommune og koronapandemi

Det å fusjonere fem kommuner og fem interkommunale selskaper er en krevende prosess, og dette har preget noen av tjenestene våre. Ofte vil man bruke tre til fem år før en slik fusjon "setter seg". Ut i fra dette har vi kommet svært langt i vårt første driftsår, men det er enda mye som gjenstår.

Samtidig har koronapandemien ført til betydelige utfordringer for hele samfunnet. Pandemien har gjort at vi har måttet endre på mye, både for å håndtere pandemien og for å tilpasse oss alle ringvirkningene. Dette har i stor grad også påvirket tempoet i byggingen av den nye kommunen.

Om økonomistyring

Økonomistyringen har vært god: Det endelig reviderte driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på 178,7 millioner kroner. Etter gjennomførte disposisjoner i årsoppgjøret, tilføres det 71,1 millioner kroner til disposisjonsfondet etter å ha dekket inn et tidligere års driftsunderskudd på 14,6 millioner kroner. Dette er 95 millioner kroner bedre enn budsjettert. Disposisjonsfondet utgjør nå 372 millioner kroner.

Uten god økonomistyring mister politikerne styring og våre folkevalgte får ikke prioritert pengene dit de mener de har best nytte for innbyggerne. Dårlig økonomistyring gir også nye økte innsparingsbehov, noe som pleier å ramme de svakeste hardest. Derfor er det gledelig at vi alt første driftsår har god kontroll på pengebruken.

Det kan påpekes at det økonomiske resultatet ble nesten "for godt" sett i forhold til prognosene. Dette skyldes i første rekke mange positive engangsforhold som kom inn mot slutten av året. Eksempler på dette er uventet høy koronastøtte fra staten, lavere pensjonskostnader og lavere rente. Samtidig gikk driften bedre enn vi våget å håpe på før vi hadde erfaring med ett års drift. 

Oppsummering

Med god resultatoppnåelse og gode økonomiske resultater i kommunens første driftsår, har kommunestyret et godt grunnlag for å bygge den nye kommunen videre til beste for innbyggerne. 

Var vi "på kornet" i 2020?

Årsrapport 2020