Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Oppstart av arbeid med skolebehovsplan

Oppstart av arbeid med skolebehovsplan

Indre Østfold kommune har begynt å arbeide med skolebehovsplan for kommunen. Skolebehovsplanen skal gi en status for skolebyggene og komme med anbefalinger knyttet til investeringer og drift ved skolene for de neste ti årene.

Skoler i Indre Østfold kommune 

I Indre Østfold kommune er det 23 barne- og ungdomsskoler. Noen skoler er nye, andre er gamle. Skolebehovsplanen skal avdekke vedlikeholdsbehov og eventuelle behov for fremtidige utvidelser. Det er viktig at skolen er en god og tilrettelagt arbeidsplass for både elever og lærere.

I arbeidet med skolebehovsplanen skal vi først få frem alle fakta ved hver enkelt skole. Det gjelder standard på både uteområdet, bygget og tekniske anlegg. Klasserom og lærerarbeidsplasser måles i antall og størrelse. Ventilasjon, lysforhold, kulde/varme og fukt er også viktig å kartlegge.

Fødselstall i opptaksområdet forteller oss om elevtallsutviklingen ved skolen. Er skolen stor nok for å romme vekst i antall elever? Er tilveksten av elever stor nok til å opprettholde klasser på hvert klassetrinn? Dette gir oss viktige opplysninger når vi skal tenke på fremtidige investeringer, antall skoler og grensene for opptaksområdene.

Når vi skal se på kostnadene ved å drive skolen, vil det være interessant å regne på hva en elevplass koster ved den enkelte skole. I tillegg til fakta og nøkkeltall skal skolebehovsplanen få frem hva forskningen sier om ulike skolemodeller og skolestørrelser.

Gangen i arbeidet

I slutten av mars legges skolebehovsplanens faktadel ut på høring. Da skal alle som ønsker det få lov til å uttale seg om dette faktagrunnlaget. Det er viktig å sikre at vi har den samme forståelsen av dagens situasjon og tilstanden ved skolene. I denne perioden vil det arrangeres informasjonsmøter. Politikerne behandler faktadelen i juni.

På grunnlag av faktaopplysningene vil administrasjonen utarbeide en anbefaling. Det er mange spørsmål som skal besvares. Hva må vi gjøre for at skoleplassene og skolebyggene ikke skal forfalle? Hva må vi gjøre for alle elever og lærere skal ha tilfredsstillende arbeidsplasser? Bør en skole utvides for å kunne ta imot flere elever? Bør man vurdere å legge ned en skole? Hvilke opptaksområder skal vi ha i den nye kommunen?

Anbefalingen skal også legges ut på høring. Det skjer i midten av september. Når høringssvarene er gjennomgått og vurdert nærmere, vil den endelige anbefalingen oversendes politikerne for beslutning. Det er et mål at skolebehovsplanen for Indre Østfold kommune skal vedtas i desember i år.