Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige. Det skal sørge for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand, uansett hva slags økonomi personen har. Tilbudet gjelder i visse typer saker som er vurdert til å være spesielt viktige for folks velferd.

Fri rettshjelp går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som oppstår i forbindelse med advokatbistand. Dette gjelder både i og utenfor rettergang.

Formålet med fri rettshjelp er å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi. Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven, men gis ikke i saker om idømming og fullbyrding av straff.

Straffeprosessloven kommer i tillegg til Rettshjelploven. Denne loven inneholder regler om oppnevning av forsvarer og bistandsadvokat som det offentlige betaler.

Har du behov for fri rettshjelp?

Les mer om fri rettshjelp her

Trenger du hjelp av en advokat?

Finn en advokat nær deg

Gå til Advokatguiden her