Gravetillatelse og arbeid på vei

Gravetillatelse og arbeid på vei

Dette gjelder for mindre gravearbeider og utbedring av eksisterende ledninger/kabler i eller langs kommunal vei.

Det må også sendes inn søknad for arbeider som utføres på eller ved offentlig vei. Dette kan være for eksempel oppføring av stillaser, bruk av lift, plassering av container og lignende.

Kommunal vei omfatter mer enn bare kjørebanen: Også grøfter, fyllinger, skjæringer, rabatter og veiskuldre hører til. Krav om slik tillatelse følger direkte av veglova § 57.  

Se §57 i veglova her

For gravearbeider som ikke omfattes av veglova, må det også sendes gravemelding til kommunen. Dette er for at kommunen skal kunne avgjøre om det finnes kommunale ledninger, forurensning eller rasområder på stedet.  

Entreprenørs ansvar

  • Være kjent med de plikter som gjelder undersøkelse av gravestedet
  • Utføre arbeidene etter gjeldende regler for graving i kommunale veier og gater
  • Påse at eier av VA-nett alltid har gitt sin godkjenning før det graves for tilknytning eller nær VA-nett

Kabelpåvisning

Hvis trafikkområder blir berørt av arbeidet, skal entreprenøren utarbeide varslingsplan. Arbeidet skal ikke settes i gang før veiholder (kommunen eller den som eier veien) har godkjent planen for trafikkavvikling med tidsangivelse.

Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver plikter å være kjent med retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og regulerte friområder. 
Eieren eller brukeren av det etablerte anlegget, er ansvarlig for all skade som måtte bli påført vei, friområder, offentlig VA-nett eller tredjeperson. Veiholder, eier av friområde og VA-nett fraskriver seg ethvert ansvar på anlegg som følge av drift/vedlikehold, bruk og belastning av området. 
Så snart gravearbeidene er avsluttet, skal driftsavdelingen varsles for kontroll av gjenfylling og reparasjon av veidekke.

Kulturminner

I Indre Østfold kommune finnes det flere kulturområder/kulturminner. Når det skal graves i disse områdene, skal riksantikvaren varsles.

Se oversikt over kulturminner

Varsling gravesøknad

Entreprenøren skal varsle i henhold til godkjent plan for varsling og sikring. Dette gjelder politi, brannvesen, ambulanse, busselskaper samt utførende entreprenør for renovasjonen på stedet. Brøyteentreprenører varsles vinterstid. Veiholder vil godkjenne arbeidsvarslingsplanen og om nødvendig fatte skiltvedtak.

Sammen med søknaden må du legge ved situasjonskart 1:1000, hvor arbeidsområdet er inntegnet.

Søk om gravetillatelse og arbeid på vei

Plan for varsling og sikring av veiarbeid

Plan for varsling og sikring av arbeidet starter med en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). 

Søk om sikring og varsling av arbeidet

Egenkontroll for istandsetting etter graving i offentlig vei

Når arbeidet er ferdig, fyller du ut og sender inn skjemaet under.

Skjema for egenkontroll for istandsetting etter graving i offentlig vei  

Loggbok for avsluttet arbeid på vei

Skjema for loggbok for avsluttet arbeid på vei