Hva er trykkavløp?

Trykkavløp er et avløpssystem som benytter seg av mindre pumper hos den enkelte abonnent. Avløpsvannet pumpes fra denne pumpestasjonen inn på en pumpeledning som er felles for flere pumpestasjoner, og som leder til kommunal ledning og renseanlegg. Ledningene kan legges grunnere og tilpasses terrenget i større grad enn tradisjonelle rør. Trykkavløp gjør det mulig å forlenge det kommunale avløpsnettet til områder der utbygging av tradisjonelt selvfallsanlegg blir for dyrt.

Trykkavløpsanlegg som bygges i kommunal regi i Indre Østfold kommune, skal finansieres etter en modell der utbygging skjer som et spleiselag mellom kommunen og abonnentene som skal knyttes til anlegget. 
Indre Østfold kommune skal bygge, eie og drifte trykkavløpsanlegg til og med pumpestasjon på den enkelte eiendom. Selvfallsledningen mellom huset og pumpestasjonen er privat, og kostnader tilknyttet denne dekkes i sin helhet av huseier (etablering og drift).

Anleggsbidraget per tilknyttet eiendom settes til maksimalt 1,5 G for første  bolig/næringsenhet/fritidsbolig på eiendommen. G er folketrygdens grunnbeløp. For eiendommer med flere enheter (samme gårds- og bruksnummer), reduseres anleggsbidraget med 60 % for enheter utover den første. Tilknytningsgebyr for vann og avløp kommer i tillegg.
Det samme grensesnittet for eierskap og drift skal gjelde også for eksisterende trykkavløpsanlegg der kommunen har stått for utbyggingen.

I forbindelse med utbygging av trykkavløpsanlegg, skal kommunen legge med vannledning og trekkerør for fiber der dette ikke finnes fra før. Kostnadene for dette inngår i anleggsbidraget.

Kommunen skal i løpet av 2023 utarbeide en plan for opprydding i spredt bebyggelse. Her vil det komme forslag til hvor det anbefales utbygging av trykkavløpsanlegg.