Skade på elevers personlige eiendeler i skoletiden

Den obligatoriske elevforsikringen, som gjelder for alle elever i skoletiden, dekker ikke skade på briller, mobiltelefoner og andre eiendeler elevene har med seg på skolen. Hovedregelen er derfor at erstatning for skader på elevenes eiendeler må vurderes etter vanlige erstatningsrettslige regler. Disse reglene finner du i lov om skadeserstatning, også kalt skadeserstatningsloven.

Her kan du lese mer om disse reglene: Lov om skadeserstatning (skadeerstatningsloven)

Det er imidlertid ingen bestemmelser som sikrer skadelidte automatisk erstatning fra den som har forårsaket skaden. For å få rett til erstatning, må erstatningsvilkårene være oppfylt. Når vilkårene ikke er oppfylt må skadelidte selv, eller skadelidtes egen forsikring, bære kostnadene.

Vilkår for erstatning

Man kan bare kreve erstatning hvis alle vilkårene for erstatning er til stede. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å kunne identifisere den eleven som har forvoldt en skade, men man må også kunne sannsynliggjøre at erstatningsvilkårene er oppfylt. 

Vilkårene for å kunne kreve erstatning er:

  1. Ansvarsgrunnlag – Hovedregelen er at den man krever erstatning fra må ha forårsaket skaden ved uaktsomhet eller forsett. Det vil si at skaden er forårsaket bevisst, med vilje eller ved uforsiktighet.
  2. Økonomisk tap – Skaden må medføre et økonomisk tap for skadelidte.
  3. Årsakssammenheng – Det må være en årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden.

Barns erstatningsansvar

Barns erstatningsansvar er regulert av skadeerstatningsloven § 1-1. Bestemmelsen sier at barn har plikt til å erstatte skader som de volder forsettlig eller uaktsomt, når det er rimelig av hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene for øvrig.

Barnets alder er av sentral betydning. Når det gjelder spørsmålet om et barn har handlet uaktsomt, er utgangspunktet for vurderingen om noen under 18 år har handlet annerledes enn barn og ungdom i samme aldersgruppe vanligvis handler eller ville ha handlet i samme situasjon. Her bør det tas hensyn ikke bare til den aldersgruppen barnet tilhører, men også det modenhetstrinnet barnet står på. Enkelt sagt kan man si at barnet må være kommet så langt i sin utvikling til å forstå at handlingen kan medføre skade. Her har graden av skyld også betydning. Det skal mer til å kreve erstatning på grunn av en skade som skyldes uforsiktig lek, enn for en skade som skyldes at barnet med vilje har ødelagt andres eiendeler.

Foreldrenes erstatningsansvar

Foreldrenes erstatningsansvar for barnas handlinger er regulert i skadeerstatningsloven § 1-2. Foreldre kan holdes erstatningsansvarlig for skader barna har gjort på to ulike grunnlag:

  1. Foreldre er ansvarlig for skader som har sammenheng med at de ikke har hatt godt nok tilsyn med barnet, eller har gjort det som kan forventes for å hindre skaden. Dette alternativet kan ikke brukes som ansvarsgrunnlag for skader som har skjedd i skoletiden ettersom det da er skolen som har tilsynsansvaret for elevene.
  2. Foreldre kan pålegges et objektivt ansvar, dvs. uten foreldrenes egen skyld, dersom barnet har forvoldt skade ved uaktsomhet eller forsett. Ansvaret til foreldrene forutsetter med andre ord at barnet har utvist skyld. Foreldrenes erstatningsansvar er etter dette alternativet begrenset til kr. 5 000,- for hver enkelt skadeforvoldelse.

Skolens erstatningsansvar

Skader kan også til tider skyldes uaktsomhet, altså uforsiktighet, hos arbeidstakere under utførelsen av arbeid. Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeerstatningsloven § 2-1. Det er et objektivt ansvarsgrunnlag for arbeidsgiver. Det vil si at arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for handlinger som en arbeidstaker har gjort i arbeidet, uavhengig av om arbeidsgiver selv kan bebreides for at skaden har inntruffet.

Arbeidsgiveransvaret omfatter også ansvar for skader som skyldes mangelfulle rutiner og «kumulative» feil, det vil si når summen av mange mindre feil fører til skade. Dette betyr at skolen er erstatningsansvarlig for skade på elevenes eiendeler dersom skade skyldes uforsiktighet fra de ansattes side eller for dårlige rutiner. Et eksempel på dette kan være dersom en ansatt uaktsomt setter seg på et par briller.

Skolen er imidlertid ikke ansvarlig for briller, mobiltelefoner, klær og andre eiendeler som blir ødelagt under vanlig lek, eller i andre situasjoner hvor ingen kan lastes.