Eksamen

Retningslinjer for muntlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.
 • Lokalt gitt eksamen er det skoleeier som har ansvaret for.
 • Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-23 innebærer ansvaret å utarbeide eksamensoppgaver, og å fastsette om, og i tilfelle hvilke hjelpemidler som tillates. Det er fremdeles kommunen som har ansvaret for gjennomføring av eksamen for privatskolene i egen kommune.
 • Indre Østfold kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.
 • Det er faglærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
 • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. For praktisk/muntlig eksamen trekkes oppgave 48 timer før eksamen. Muntlig eksamen har varighet på inntil 30 minutter per elev. Muntlig-praktisk eksamen har varighet på inntil 45 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller grupper.
 • Forberedelsesdagene er obligatoriske skoledager.
 • Matematikk, naturfag, fordypning i matematikk og arbeidslivsfag - muntlig-praktisk eksamen.
 • De øvrige fagene (2. fremmedspråk, fordypning i engelsk, KRLE, samfunnsfag, norsk, engelsk)– muntlig eksamen.
 • Det er viktig å merke seg at kravet om en presentasjonsdel på lokalt gitt eksamen er opphevet. Presentasjon kan fortsatt brukes til eksamen, men det er frivillig for eleven. Dersom eleven velger presentasjon skal denne være på maks 10 minutter. Den blir da utgangspunkt for videre samtale. Presentasjonen skal ikke være med i vurderingen.
 • I engelsk og fremmedspråk kan lytteforståelse testes. Dette er da en del av eksaminasjonstiden og skal være tilgjengelig i forberedelsestiden.

Klage på muntlig eksamen

 • Ta kontakt med skolen din innen ti dager. Det er statsforvalteren som er klageinstans for klager i alle fag fra skoler i Indre Østfold kommune.
 • Det kan bare klages på formelle feil som kan ha hatt betydning for resultatet.
 • Klagen må være skriftlig, og bør inneholde årsaken til hvorfor det klages.
 • Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse sammen med egne uttalelser til oppnevnt klagenemnd. Kopi av sakspapirene sendes til klager, eventuelt foreldre hvis eleven er mindreårig
 • Hvis klager får medhold i klagen, skal karakteren annulleres.
 • Ved trekkfag skal det da foretas nytt trekk.
 • Særskilt tilrettelegging, jamfør forskrift til opplæringsloven § 3-29.
   

Retningslinjer for skriftlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).
 • Skriftlig eksamen kan ha en forberedelsedel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren. Ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer for skriftlig eksamen finner du hos Udir.
 • I forbindelse med skriftlig eksamen i grunnskolen har Statsforvalteren i Oslo og Viken blant annet ansvar for:
  • oppnevning og skolering av sensorer
  • arrangering av fellessensur
  • Veilede skoler, skoleeiere og sensorer i bruk av PAS-eksamen og prøvegjennomføringssystemet PGS
 • Fellessensur i grunnskolen er 19. juni.

Datoer for skriftlig eksamen

Datoer for skriftlig eksamen finner du på hjemmesiden til udir: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-grunnskolenn 

Klage på skriftlig eksamen

 • Ta kontakt med skolen din innen ti dager.
 • Klagen må være skriftlig, og det må komme klart frem hvilken fagkode klagen gjelder. Det er ikke krav om begrunnelse for klagen.

En klagenemnd oppnevnt av statsforvalteren, vurderer om karakteren er rimelig eller urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. Resultatet av klagen sendes til skolen.