Pris og redusert betaling

Priser som gjelder fra 1. januar 2024

Priser skolefritidsordning (SFO)
Skolefritidsordning Priser (arbeidsår) Priser (skoleår)
100 % plass pr. mnd. 3620 2927
80 % plass pr. mnd. 2896 2342
60% plass pr. mnd. 2173 1755
50% plass pr. mnd. 1811 1463
40% plass pr. mnd. 1448 1170
40% morgen pr. mnd. 1448 1170
Dagsplass inkludert mat 343 343
12 timer gratis, 1.-2. trinn 0 0
Betaling for mat, 100 % plass pr. mnd. 180 145
Betaling for mat, 80% plass pr. mnd. 145 116
Betaling for mat, 60 % plass pr. mnd. 105 87
Betaling for mat, 50% plass pr. mnd. 90 72
Betaling for mat, 40% plass pr. mnd. 72 57
Betaling for mat, 40% morgen plass pr. mnd. 72 57
Betaling for mat, 12 timer gratis 1.-2. trinn pr. mnd. 90 90

Det er innført gratis SFO for brukere i 5.-7. trinn som har rett til et tilbud på særskilte vilkår. Søknad om plass rettes til skolens rektor.

Gratis SFO i tolv timer hver uke

Det er innført gratis SFO i tolv timer hver uke for 1.-2. trinn. For disse elevene blir det automatisk trukket fra 12 timer per uke fra fakturaen på plasstypen man har. 

Fra 1. august 2023 innføres det en ny plasstype som heter 12 timer gratis plass for 1.-2. trinn hvor foresatte selv velger hvilke tidspunkt elevene skal være til stede i løpet av uka. Fordelingen av de 12 timene per uke fastsettes som hovedregel for hele skoleåret i likhet med de andre plasstypene. Endring av tidspunkter for 12 timers plass følger vanlige frister for endring/oppsigelse, 1 måned regnet fra den 1. i hver måned.

Indre Østfold kommune har følgende plasstyper:

  • 100 % plass – 5 dager i uken
  • 80 % plass – 4 dager i uken
  • 60 % plass – 3 dager i uken
  • 40 % plass – 2 dager i uken 
  • 12 timer gratis 1.-2. trinn

I tillegg tilbys det 40 % plass morgentilbud for 3.-4. trinn, og 50 % plass (5 dager som kan benyttes over en 14 dagers periode).

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage og SFO i Indre Østfold kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon, og fra 1. august 2020 gjelder denne ordningen også på tvers av barnehage og SFO. Du skal altså få søskenmoderasjon uavhengig av om du har barn i både barnehage og SFO, i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.  

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. Fra og med det tredje barnet er det 50 prosent reduksjon per barn.

Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn, har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Reduksjonen skal skje automatisk, så du trenger ikke å søke om dette. Har du barn i privat barnehage, ber vi deg gi beskjed til barnehagen dersom du har barn på SFO. Har du barn i SFO på privatskole (for eksempel på Steinerskolen i Indre Østfold) og barn i barnehage, ber vi deg gi beskjed til barnehagen. Hvis du ser på fakturaen at du ikke har fått reduksjon, tar du kontakt med SFO-leder og/eller barnehagestyrer. 

Det gis ikke søskenmoderasjon for mat. 

Har du lav inntekt?  

Da kan du ha rett på redusert foreldrebetaling. Fra og med 1. august 2021 er ordningen med redusert foreldrebetaling innført for SFO for elever fra 1. til og med 4. trinn.

Hvis kostnadene for en SFO-plass er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass. 

Har du barn i barnehagen i tillegg til SFO, kan du i tillegg ha rett til redusert foreldrebetaling for disse barna. Du kan også ha rett til 20 timers gratis oppholdstid for barn i barnehagen dersom de er 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsatt skolestart. 

Du må selv søke om redusert foreldrebetaling i SFO og eventuelt barnehage. Har du flere barn i SFO og/eller barnehage, kan du søke for alle barna i samme skjema. 

Nødvendig dokumentasjon 

For at søknaden din skal bli behandlet, må husholdningens brutto årsinntekt dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  

Som hovedregel er det siste års skattemelding som skal legges ved som dokumentasjon. Hvis dagens inntekt skiller seg vesentlig fra den som er oppgitt i skattemeldingen, eller du ikke har mottatt skattemelding, kan du sende med for eksempel lønnsslipp for de siste tre månedene, vedtak fra NAV (overgangsstønad, dagpenger og lignende), introduksjonsstønad og lignende.  

Vedtaket om redusert foreldrebetaling er gyldig for ett SFO-/barnehageår om gangen, og gjelder fra måneden etter at søknad og all dokumentasjon er levert.  

Hvis barnet går i SFO i en annen kommune enn der det er folkeregistrert, må foresatte sende søknaden til den kommunen der barnet er folkeregistrert for å søke om reduksjon i foreldrebetalingen.  

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling 

Det er i utgangspunktet ingen frist for å søke redusert foreldrebetaling, men hvis du ønsker at redusert pris skal komme med på første faktura fra oppstart av året i august, trenger vi søknaden din innen 15. mai. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt.  

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid eller endre inntekt

Les mer om ordningene for redusert foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratets nettsider