Foreldresamarbeid

Foreldres medvirkning og involvering i skolehverdagen er bestemt gjennom opplæringsloven. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldrene er medlemmer av skolens foreldreråd. Dette rådet velger et arbeidsutvalg som heter FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg).

Dette sier loven om FAU

Det er rektor som har ansvaret for at skolen har et FAU. Hvordan FAU er satt sammen, og hvem som velges som foreldrerepresentanter til FAU, varierer fra skole til skole. 

Klasse-/foreldrekontakten kan være FAU-representant, eller så kan hver klasse velge å ha både klasse-/foreldrekontakter og en FAU-representant. Det er viktig at FAU-representantene og klasse-/foreldrekontaktene i hver klasse/gruppe samarbeider godt.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) der representantene for foreldrene og elevene er i flertall. SMU skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen. 

Dette sier loven om SMU

Som foreldrerepresentant kan du bli spurt om å sitte i SMU. Da får du godt innblikk i skolens arbeid for et godt og trygt skolemiljø. Du får også mulighet til å gi skolen råd, både i enkeltsaker og i det forebyggende arbeidet med skolemiljøet. 

Samarbeidsutvalget (SU)/driftsstyret (DS)

Samarbeidsutvalget (SU)/driftsstyret (DS) er skolens øverste organ. Mens SU ofte er rådgivende for kommunen, har noen kommuner valgt å opprette et DS som har vedtaksrett, og som fungerer mer som et styre i en bedrift. 

Dette sier loven om SU/DS

I SU/DS skal det være to foreldrerepresentanter. Ofte er FAU-lederen en av disse. Rektor har møte- og talerett og kan legge fram saker i SU/DS, men har ikke stemmerett. 

Som medlem av SU/DS får du direkte innvirkning på skolens drift og de strategiske valgene som gjøres. 

Kommunale foreldreutvalg (KFU)

I mange kommuner finnes det også kommunale foreldreutvalg (KFU) som representerer alle FAU-ene i en kommune. KFU-ene er opprettet på frivillig basis og er ikke lovpålagt. De driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i kommunen, og mange har en god dialog med skoleeieren. 

Det er rektors ansvar å lære opp foreldrene

Det er skolen som skal ta initiativ til samarbeid med foreldrene. Skolen har også ansvaret for å lære opp foreldrene i hvordan de skal jobbe i de ulike vervene på skolen. Det er viktig at skolen legger vekt på at foreldrene er viktige samarbeidspartnere, og at skolen er avhengig av et godt samspill for at elevene skal ha et godt skolemiljø.