Kvikkleire og skredfare

Kvikkleire og skredfare

Store deler av Indre Østfold kommune ligger under marin grense, hvor det er forekomster av kvikkleire. Nedenfor finner du informasjon om kvikkleire, hvordan du kan forholde deg til dette og hva kommunen gjør. 

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende.

Om kvikkleire - NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Det er kartlagt over 2300 kvikkleiresoner i Norge, og mange av dem ligger i de tettest befolkede områdene i landet. I dag bor det ca. 105 000 mennesker på kvikkleiresoner, hvor det kan være kvikkleireforekomster.

I Indre Østfold kommune har vi mange områder med kvikkleire. Store deler av kommunen består av leire som er dannet som havbunn, og som har hevet seg til landjord etter istiden. Leirgrunnen finnes under det som kalles marin grense (ca. 200 meter over havet). Under marin grense kan det finnes områder med kvikkleire. De mest utsatte områdene er kartlagt som potensielle kvikkleiresoner, men det er også områder som ikke er kartlagt.

Kommunens flom- og skredkart (basert på NVEs informasjon) vil kunne være nyttig for mange. Kartet gir informasjon om områder der det er kartlagt fare for kvikkleire. Det betyr ikke at et område utenfor kartlagt faresone dermed er «friskmeldt»!

 • Kartet gir informasjon om kjente faresoner for kvikkleireskred. Faresoner for kvikkleire viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred
 • Kartet er ikke fullstendig, og kvikkleire forekommer også utenfor de merkede områdene

Se oversiktskart for kvikkleireområder i Indre Østfold kommune

Se kvikkleireinformasjon for Indre Østfold kommune på NVEs sider

Å bo i et kvikkleireområde

Vær varsom ved terrengendringer

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire, det er først når kvikkleira overbelastes eller «forstyrres» at den kan kollapse. Det må også være helling i terrenget slik at leira skal renne ut for at vi skal få et større skred. Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Før graving og terrengoppfylling må det derfor vurderes om sikkerheten er god nok.

Vi minner derfor om at alle må være varsomme ved terrengendringer, oppfylling og graving. Sikkerhet og grunnforhold blir vurdert og dokumentert i alle plan- og byggesaker under marin grense. Vi oppfordrer alle som er usikre på grunnforholdene i bygge- og graveprosjekter til å kontakte kommunen for avklaringer før man setter i gang, selv for små tiltak.

I alle tilfeller må du følge NVEs veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred

Kontakt oss

Dersom noen observerer større endringer i terrenget, må disse meldes til Indre Østfold kommune snarest. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. Indre Østfold kommune følger opp alle henvendelser.

 • For hendelser som ikke oppfattes som akutte (fare for store verdier, liv og helse) kan du melde inn via Skjema - melding om ras eller utglidninger
 • Kontakt eventuelt kommunens sentralbord på telefon 69 68 10 00 (kl. 08.00-15.30), eventuelt teknisk vakt på telefon 905 65 656
 • Ved akutte hendelser (fare for store verdier, liv og helse) – ring politiet på 02800 eller 112
 • Andre oppfølgende spørsmål kan sendes på e-post til post@io.kommune.no

Oppfølging av henvendelser

Kommunen mottar stadig henvendelser angående grunnforhold og kvikkleire. En del spørsmål og bekymringer er knyttet til egen bolig og boligområde, ulike utbygginger, samt områder med kjente kvikkleireforekomster. 

Kommunen svarer ut henvendelsene om grunnforhold og kvikkleire fortløpende og så raskt som mulig. 

Eksisterende og fremtidige byggeområder

Kommuneplan

 • Kommuneplanen har bestemmelser som styrer hvilke krav kommunen stiller for videre plan- og byggeprosjekter
 • Kommuneplanens arealdel har planbestemmelser om utredning av grunnforhold. I alle plan- og byggesaker skal det gjennomføres en vurdering av om området er egnet for den aktuelle type bebyggelse/tiltak, samt hvilke hensyn som må tas for å unngå skred ved gjennomføring av byggetiltakene
 • Bestemmelser og krav er innrettet for å unngå uønskede hendelser

Les mer om kommuneplan på våre sider

Framtidige plan- og byggeprosjekter

 • Kommunen vurderer sikkerhet mot skred i alle planprosesser
 • Geotekniske utredninger gjøres i både arealplaner og byggesaker, utredningene tilpasses kommuneplannivå, reguleringsplannivå og de konkrete byggesakene
 • I plan- og byggeprosesser skal nødvendige undersøkelser gjøres av fagkyndige geotekniske foretak, som gir en anbefaling i en geoteknisk rapport. Denne fagrapporten inngår i kommunens videre saksbehandling
 • Ved tvil om geotekniske forhold er tilstrekkelig avklart, kan kommunen kreve ytterligere grunnundersøkelser samt kontakte NVE for råd
 • Kommunen har god og tett dialog med NVE

ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)

I alle plansaker på detaljreguleringsnivå skal det utføres en ROS-analyse, der grunnforhold er ett av forholdene som skal utredes.

Dersom det, ifølge NVEs kart, er fare for kvikkleire i planområdet, skal et geoteknisk fagkyndig foretak gjøre vurderinger. Det samme gjelder for områder med mulig usikre grunnforhold under marin grense.

Byggetilsyn

Indre Østfold kommune har en tilsynsstrategi som er politisk vedtatt. Strategiens høyeste prioritet er oppfølging av tiltak som kan medføre fare for liv og helse. 

Det er generelt viktig å minne om at alle må være varsomme ved terrengendringer, oppfylling og graving. Vi oppfordrer alle som er usikre på grunnforholdene i et byggeprosjekt om å kontakte kommunen for avklaringer før man setter i gang tiltak.

Lovverk

Plan- og bygningsloven § 28-1:

Det juridiske grunnlaget for vurderinger og krav knyttet til grunnforhold er plan- og bygningsloven § 28-1

 • Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak
 • For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal

Kommunen har ansvar gjennom saksbehandling av plan- og byggesaker. Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader jfr. § 28-1. Kommunen har en generell plikt til å se til at planforslag og byggesøknader er i samsvar med regler og normer for undersøkelse og forebygging av fare.