Utvalg for integrering og inkludering

Utvalget velges av kommunestyret for valgperioden. Utvalget er et partipolitisk uavhengig organ for Indre Østfold kommune. Representantene bør så langt som mulig representere innbyggere fra minoritetsgrupper. Reglene om valgbarhet i kommuneloven § 7-2 og reglene om utelukkelse fra valg i kommuneloven § 7-3 gjelder for alle medlemmer og varamedlemmer i utvalget. 

Utvalget består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret etter forslag fra aktuelle organisasjoner og foreninger og fire politiske representanter med personlige vararepresentanter valgt av kommunestyret.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Oppgaver

Utvalget har som formål å fremme integrering og inkludering samt forebygge utenforskap og skal behandle saker som er særlig viktige i dette arbeidet. Utvalget skal bidra til at innflyttere, minoriteter og grupper med svake stemmer i lokalsamfunnet skal bli hørt. Utvalget uttaler seg i saker som er relevante for utvalgets interesseområde. Utvalget behandler ikke saker som angår enkeltpersoner eller forvaltningsoppgaver. Utvalget bør konsentrere seg om større sektorovergripende saker og kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer deres interessefelt i kommunen. Utvalget avgir årsmelding til kommunestyret.

Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7 fjerde ledd. 

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over utvalgets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her