Ungdommens kommunestyre

Medlemmene i ungdommens kommunestyre skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Skolene (elevrådene) oppnevner sine representanter og melder disse inn til politisk sekretariat i Indre Østfold kommune innen 1. oktober hvert år. Representantene velges for ett år av gangen. Ungdomsskolene velger tre representanter og de videregående skolene oppnevner fire representanter hver. Det skal også velges et varamedlem for hver representant.

Ungdommens kommunestyre skal ha sitt konstituerende møte på høsten rett etter at elevrådene har blitt valgt. Leder og nestleder av ungdommens kommunestyre velges blant medlemmene, for ett år av gangen. Ungdommens kommunestyre velger selv leder og nestleder.

En representant fra ungdommens kommunestyre har møte- og talerett i kommunestyret. Representanten har ikke stemmerett.

Formålet med ungdommens kommunestyre er å fremme barn og unges interesse og tale deres sak i Indre Østfold kommune. Ungdommens kommunestyre skal stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge.

Oppgaver

Ungdommens kommunestyre:

  • kan fatte vedtak og disponere midlene som er tildelt ungdommens kommunestyre i årsbudsjettet
  • fremmer egne forslag 
  • skal uttale seg i saker som berører barn og unge i kommunen
  • oppretter selv retningslinjer for sitt arbeid
  • skal avgi årsmelding

Innsyn i møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra ungdommens kommunestyremøter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over medlemmene.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her