Samfunnsutvalget

Utvalget har ansvar for kommunens overordnede oppgaver knyttet til: stedsutvikling, arealstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og landbruk (inkl. konsesjonsloven, skogbrukslova og jordlova).

Utvalget har videre ansvar for kommunens arbeid med: samferdsel, klima og miljø, infrastruktur, kultur, kulturminner, bibliotek, friluftsliv, naturforvaltning, idrett, by- og tettstedsutvikling, herunder samarbeid med handelsstanden og frivilligheten, og andre fagområder som naturlig hører inn under samfunnsutvalget. 

Samfunnsutvalget skal sørge for stedsutvikling og innbyggerdialog gjennom de lokale verkstedene. Utvalget skal bistå plan- og bygningsutvalget i utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Samfunnsutvalget skal utrede og sørge for den overordnede planleggingen av kommunens tjenester innenfor de fagområder som hører inn under utvalget.

Utvalget skal også forestå evaluering av og gjennomføre planer innenfor de fagområder som hører inn under utvalget.

Innstilling- og beslutningsmyndighet

Informasjon om utvalgets innstilling- og beslutningsmyndighet finner du i vårt politiske reglement.

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over utvalgets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her