Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet velges av kommunestyret for valgperioden. Rådet er et partipolitisk uavhengig organ for Indre Østfold kommune. Brukerrepresentantene bør så langt som mulig være representativt for innbyggere med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Rådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av
kommunestyret etter forslag fra aktuelle organisasjoner som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, og fire politiske representanter med personlige vararepresentanter valgt av kommunestyret.

Rådet velger selv leder og nestleder.

Oppgaver

Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempel på slike saker er tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering og tjenestetilbud.

Kommuneplan, økonomiplan, budsjett og årsmelding er viktige saker som skal behandles av rådet. Det samme gjelder arbeid med overordnet planprogram og konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. 

Innsyn i rådets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra rådets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over rådets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her