Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalgets myndighet fremgår av kommuneloven §§ 23-1 og 23-2 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over rådets medlemmer

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her