Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalgets myndighet fremgår av kommuneloven §§ 23-1 og 23-2 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal påse at
a.      kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
b.      det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
c.      det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.
d.      det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).
e.      vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Kontrollutvalget har ikke som oppgave å behandle individuelle klager eller saker fra innbyggerne, men å sikre god forvaltning og etterlevelse av lover og regler på et overordnet nivå.

Innsyn i utvalgets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra utvalgets møter, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over utvalgets medlemmer

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her