Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organet med 45 medlemmer. Medlemmene velges for fire år.

Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke lov eller delegeringsvedtak sier noe annet. Kommunestyret kan forlange enhver sak fremlagt til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan også omgjøre vedtak fattet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, i samme utstrekning som disse kan omgjøre vedtaket selv.

Beslutningsmyndighet

Informasjon om kommunestyrets beslutningsmyndighet finner du i vårt politiske reglement.

Innsyn i kommunestyrets møter og saksdokumenter

Ønsker du å se på en innkalling og/eller protokoll fra kommunestyrets møte, finner du dette i den politiske møtekalenderen. Du kan se alle saker som behandles i de politiske møtene i møtekalenderen. Her finner du også oversikt over kommunestyrets medlemmer.

Vi minner om at alle de politiske møtene er åpne for alle.

Se og søk i møtekalenderen her

Følg kommunestyrets møter på nett

Direktesendinger og arkiv fra møter i kommunestyret