Beredskapsplan ved rovdyrangrep

Hva gjør du som husdyreier ved funn av skadde husdyr, kadaver eller rester av kadaver, eller når du har mistanke om tap av husdyr til fredet rovvilt?

 1. Meld fra til Statens naturoppsyn (SNO) umiddelbart og uansett tilstand på husdyret, og vær tilgjengelig for påvisning.
 2. Skaff deg oversikt over antall beitedyr i området. La eventuelle kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk gjerne til med plast eller tett materiale.
 3. Dokumenter funn med bilder. Vær forsiktig så du ikke fjerner spor og andre potensielle sportegn ved funnstedet. Merk stedet slik at det er enkelt for deg og andre å finne igjen lokaliteten. Bruk gjerne GPS.
 4. Meld fra til kommunens vilt- og utmarksrådgiver eller landbrukssjef.
 5. Se etter aktivitet fra åtselfugl for å finne flere skadde/drepte husdyr.
 6. Forsikre deg om at gjerdet holder forsvarlig stand. Gå rundt gjerdetraseen og se etter vindfall/utgravinger/svake punkt. Spenningen bør være over 4,5 kV. Vurder behovet for midler til akutte tiltak.
 7. Vurder bruk av kadaverhund og terrengsøk med manngard for å finne flere skadde/drepte husdyr.
 8. Dersom det dreier seg om småfe eldre enn 18 måneder, eller storfe over 48 måneder, skal det tas ut hjerneprøve med tanke på overvåkingen av prionsjukdommer som skrapesjuke eller kugalskap. Dette gjøres av Biosirk Norge AS (tidl. Norsk Protein) når kadaveret hentes.
 9. Alle har plikt til å hjelpe dersom de ser dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst. Dyreholder har plikt til å sørge for forsvarlig behandling av syke og skadde dyr, og eventuell avliving om det er nødvendig. Benytt Viltvakta ved behov.
 10. Dokumenter observasjoner av fredet rovvilt eller funn av spor/sportegn, samt oppfordre SNO til å undersøke disse.

Kommunens rolle

Ved melding om rovdyrangrep skal kommunen forsikre seg om at husdyreieren blir informert om rettigheter og plikter.

Enhet Landbruk opptrer som kommunens representant ved rovdyrangrep.

Viltvakta varsles og rykker ut ved behov.

Ved melding om rovdyrangrep skal kommunens representant, om ønskelig fra husdyreier

 1. ha kontakt med husdyreier og kartlegge hvilke akutte behov som har oppstått. Informere beitebruker om midler til akutte tiltak etter avtale*
 2. rykke ut til skadestedet om husdyreier ønsker bistand
 3. kommunisere med Statsforvalteren, Statens Naturoppsyn (SNO), Mattilsynet og andre
 4. kommunisere med media. Beitebruker skal skjermes hvis ikke annet er ønskelig fra beitebruker selv
 5. påse at SNO er på plass og dokumenterer
 6. bistå i arbeidsoppgaver på skadestedet
 7. fortløpende kommunisere med Statsforvalteren om skadepotensialet og med husdyreier om behovet for midler til akutte tiltak

Viltvakta skal

 1. rykke ut med beredskapshengeren etter melding fra kommunens representant
 2. bistå husdyreier og kommunens representant

*Midler til akutte tiltak etter avtale

Midler til akutte tiltak tildeles bare etter avtale med Statsforvalteren på forhånd. Søknad finnes på Miljødirektoratets digitale søknadssenter. Eksempler på akutte tiltak er ekstraordinært tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som etablering av nattkve, rovdyravvisende gjerde, flytting av husdyr til mindre rovdyrutsatte områder eller å ta inn dyrene om natten.

SNO dokumenterer, kommunen informerer og bistår beitebruker, Mattilsynet har ansvar for dyrevelferd, næringsorganisasjonene ivaretar beitebruker og Statsforvalteren behandler søknader om akutte midler og eventuell skadefelling.

Telefonliste

Statsforvalterens beredskapstelefon for rovvilthendelser
Tlf: 971 35 265

Kommunens vilt- og utmarksrådgiver, Pål Sindre Svae
Tlf: 905 50 982

Kommunens landbruksjef, Anne Marit Næss
Tlf: 414 53 487

Viltvakta Indre Østfold kommune
Tlf: 414 45 933

Regionalt rovviltansvarlig (SNO), Ida Glemminge
Tlf: 996 26 836

Rovviltkontakt Remi Andre Kopperud
Tlf: 905 33 118

Rovviltkontakt Glenn Kristian Storbråten
Tlf: 994 23 110

Leder Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud
Tlf: 918 45 004

Mattilsynets sentralbord
Tlf: 22 40 00 00

Biosirk Norge AS
Tlf: 941 35 475