Beredskapsplan ved rovdyrangrep

Hva gjør husdyreier ved funn av skadde husdyr, kadaver eller rester av kadaver, eller har mistanke om tap av husdyr til fredet rovvilt? 

 1. Meld fra til Statens naturoppsyn (SNO) umiddelbart og uansett tilstand på husdyret, og vær tilgjengelig for påvisning.
 2. Skaff deg oversikt over antall beitedyr i området. La eventuelle kadaver ligge mest mulig urørt, men dekk gjerne til med plast eller tett materiale. 
 3. Dokumenter funn med bilder. Vær forsiktig så du ikke fjerner spor og andre potensielle sportegn ved funnstedet. Merk stedet slik at det er enkelt for deg og andre å finne igjen lokaliteten. Bruk gjerne GPS.
 4. Meld fra til kommunens vilt – og utmarksrådgiver eller landbrukssjefen.
 5. Se etter aktivitet fra åtselfugl for å finne flere skadde/drepte husdyr. 
 6. Forsikre deg om at gjerdet holder forsvarlig stand. Gå rundt gjerdetraseen og se etter vindfall/utgravinger/svake punkt. Spenningen bør være over 4,5 kV. Vurder behovet for midler til akutte tiltak.
 7. Vurder bruk av kadaverhund og terrengsøk med manngard for å finne flere skadde/drepte husdyr.
 8. Dersom det dreier seg om småfe eldre enn 18 måneder, eller storfe over 48 måneder, skal det tas ut hjerneprøve med tanke på overvåkingen av prionsjukdommer som skrapesjuke eller kugalskap. Dette gjøres av Biosirk Norge AS (tidl. Norsk Protein) når kadaveret hentes.
 9. Alle har plikt til å hjelpe dersom de ser dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst. Dyreholder har plikt til å sørge for forsvarlig behandling av syke og skadde dyr, og eventuell avliving om det er nødvendig. Benytt Viltvakta ved behov.
 10. Dokumenter observasjoner av fredet rovvilt eller funn av spor/sportegn, samt oppfordre SNO til å undersøke disse. 

Kommunens rolle

Ved melding om rovdyrangrep skal kommunen forsikre seg om at husdyreieren blir informert om rettigheter og plikter. 

Enhet Landbruk opptrer som kommunens representant ved rovdyrangrep. 

Viltvakta varsles og rykker ut ved behov. 

Ved melding om rovdyrangrep skal kommunens representant, om ønskelig fra husdyreier: 

 1. Ha kontakt med husdyreier og kartlegge hvilke akutte behov som har oppstått. Informere beitebruker om midler til akutte tiltak etter avtale.* 
 2. Rykke ut til skadestedet om husdyreier ønsker bistand. 
 3. Kommunisere med Statsforvalteren, Statens Naturoppsyn (SNO), Mattilsynet og andre 
 4. Kommunisere med media. Beitebruker skal skjermes hvis ikke annet er ønskelig fra beitebruker selv. 
 5. Påse at SNO er på plass og dokumenterer. 
 6. Bistå i arbeidsoppgaver på skadestedet. 
 7. Fortløpende kommunisere med Statsforvalteren om skadepotensialet og med husdyreier om behovet for midler til akutte tiltak. 

Viltvakta skal, om ønskelig fra husdyreier:

 1. Rykke ut med beredskapshengeren etter melding fra kommunens representant. 
 2. Bistå husdyreier og kommunens representant. 


*Midler til akutte tiltak etter avtale 

Midler til akutte tiltak tildeles bare etter avtale med Statsforvalteren på forhånd. Søknad finnes på Miljødirektoratets digitale søknadssenter. Eksempler på akutte tiltak er ekstraordinært tilsyn i kombinasjon med andre tiltak som etablering av nattkve, rovdyravvisende gjerde, flytting av husdyr til mindre rovdyrutsatte områder eller å ta inn dyrene om natten.

SNO dokumenterer, kommunen informerer og bistår beitebruker, Mattilsynet har ansvar for dyrevelferd, næringsorganisasjonene ivaretar beitebruker og Statsforvalteren behandler søknader om akutte midler og eventuell skadefelling.

Telefonliste

Beredskapsplan ved rovdyrangrep
Rolle Telefon
Statsforvalterens beredskapstelefon for rovvilthendelser 971 35 265
Kommunens vilt – og utmarksrådgiver, Pål Sindre Svae 905 50 982
Kommunens landbruksjef, Anne Marit Næss 414 53 487
Viltvakta Indre Østfold kommune 414 45 933
Regionalt rovviltansvarlig (SNO), Ida Glemminge 996 26 836
Rovviltkontakt Morten Mikalsen 932 40 870
Rovviltkontakt Glenn Kristian Storbråten 994 23 110
Leder Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud 918 45 004
Mattilsynets sentralbord 22 40 00 00
Biosirk Norge AS 941 35 475