Ravinedaler – et landskapselement

Verdien av raviner som landskapselement

Under siste istid var isen på det meste 3 000 meter tykk og trykket landet ned. Etter hvert som isen smeltet sørfra, fulgte havet etter. Da landet etter hvert hevet seg over havnivået, begynte bekker og elver å grave seg ned i de marine sedimentene som for det meste besto av leire og silt. På denne måten fikk vi dannet det karakteristiske ravinelandskapet, det vil si holene og dalene som vi i Indre Østfold kommune særlig finner langs øst- og sørsiden av Øyeren og langs Mysenelva.

Leirraviner er oppført i rødlista for naturtyper som sårbar. Raviner i marine leirer er internasjonalt sjeldne og viktige naturdokumenter der dagens erosjonsprosesser kan studeres og måles og på den måten bidra til en detaljert forståelse av landskapsutviklingen.

Bakkeplanering og nydyrking på 70- og 80-tallet endret mye av ravinelandskapet. Både beregninger gjort ut fra NGUs (Norges geologiske undersøkelse) database over landformer og tidligere undersøkelser fra Østfold og Akershus, antyder et tap av ravinedaler på over 30%. Fremdeles er leirravinene under arealpress, dels i forbindelse med infrastrukturtiltak som veibygging (der arealtap for landbruket kompenseres gjennom bakkeplanering og nydyrking), igjenfylling i ulik skala, rassikringstiltak, rensetiltak knyttet til avrenning fra landbruket med videre.

Gjenværende ravinedaler og ravinedalsystemer har betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold og som viktige landskapselementer, knyttet særlig til kulturlandskapet. Særlig større raviner med intakte erosjonsprosesser og ravinesystemer har høy verdi i denne sammenheng. I ravinelandskapet sør og øst for Øyeren ble det gjennomført naturtypekartlegging i 2018.

Raviner er viktige naturdokumenter der dagens erosjonsprosesser kan studeres og måles og på den måten bidra til en detaljert forståelse av landskapsutviklingen. Naturtypen huser også et rikt mangfold av arter. Ravinedaler har ofte viktige funksjoner for vilt (spredningskorridorer, passasjer, yngleområder for blant annet hjortevilt) og en rik insektfauna legger grunnlaget for en mangfoldig fuglefauna.

Det er flere arter som er knyttet til åpne erosjonssår (bare leirflater), slik som pionermoser. Ravinene fungerer videre som naturlige flomveier ved å infiltrere og fordrøye overvannet ved kraftig nedbør. Å ta vare på ravinene vil derfor være et naturlig og rimelig klimatilpasningtiltak for mer intens nedbør og overvann i et framtidig klima.

Kilder

Veileder for kartlegging, verdisetting og forvaltning av naturtyper på land og i ferskvann. Utkast til faktaark 2015. Miljødirektoratet.

Norsk rødliste for naturtyper

Landets første plan for vern av raviner i Skedsmo. Artikkel. Osloregionens nettsider        

Miljødirektoratets naturbase