Hæra naturreservat

Øst for Skjønhaug finner du Hæra naturreservatet med et yrende fugleliv. Området ble vernet i 1992 for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv, samt et svært variert naturmiljø som representerer et vakkert og verdifullt innslag i kulturlandskapet.

Naturreservatet er på ca 900 dekar og strekker seg fra Kallaksjøen i nord, via Dilleviksjøen og til Skottasjøen i sør. Reservatet er godt skiltet fra fv 115 og fv 123. I Naturbase kan du lese mer om Hæra naturreservat.

Til Naturbase

Kallaksjøen, Dilleviksjøen og Skottasjøen er kjent for sitt yrende fugleliv. Det er registrert nærmere 200 fuglearter innenfor naturreservatet. Mange av disse er våtmarksfugler som trives i og ved vann (ender, dykkere, vadefugl m.fl.). På nettsiden Artsobservasjoner kan du se hvilke fuglearter som har vært registrert i reservatet (gå inn på "Søk funn" og skriv lokalitet "Hæra naturreservat").

Til Artsobservasjoner

For blant annet traner, sangsvaner og gjess er sjøene og områdene rundt en kjærkommen hvile- og rasteplass når de er på trekk vår og høst. Våren 2010 ble det observert 230 traner samtidig. Årlig kommer det flere hundre sangsvaner.

Hæraprosjektet

Hæra naturreservat er truet av gjengroing, noe som i særlig grad går utover hekkefugl. Det er satt igang et prosjekt for å redde reservatet fra gjengroing, der det er fokus på utvidelse av vannspeil, tilrettelegging for besøkende og forebyggende tiltak. Prosjektet er et samarbeid mellom Trøgstad kommune, grunneiere, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken. Det er laget en plan for restaurering av Hæra naturreservat. Direktoratet for Miljøforvaltning har bevilget tre millioner kroner til restaureringsprosjektet. 

Dilleviktårnet

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommunen ønsker at flere skal kunne glede seg over fuglelivet i Hæra naturreservat. Derfor er det bygget et fugletårn ved Dilleviksjøen, som er åpent for alle. Tårnet har en bu der en kan gå inn og varme seg og et tre meter høyt tårn. Fugletårnet ligger på nordsiden av Dilleviksjøen og gir god utsikt i alle retninger. Her kommer man tett på fuglelivet og kan glede seg over flokker av traner eller en sjelden skjeand. Fugletårnet kan benyttes av alle: turgåere, familier på søndagstur, ornitologer og skoleklasser. Det er også planlagt en sti og et skjul for fugletitting ved Skottasjøen. Fugletårnet er finansiert med midler fra Viken fylkeskommune og Direktoratet for Miljøforvaltning.

Tiltak for å restaurere sjøene

Fylkeskommunen støtter prosjektet med kr 190.000 til tilrettelegging med krav om universell utforming, slik at alle, også rullestolbrukere, skal kunne ta seg til området.

Gravearbeidene består av å ta ut sedimenter fra Dilleviksjøen og legge disse på lavtliggende dyrka mark i nærheten. Noe graving vil også bli gjort i nordvestredel av Kallaksjøen. Rundt 30.000 m3 jord er det planlagt å ta ut i denne første delen av prosjektet. Dette er jord som har kommet med elva og bekken og som har sunket ned og lagt seg til ro der vannet er stillestående. Over år har det lagt seg på så mye jord at det blir grunt nok til at planter kan gro der. Det skjer altså først en tilslamming og deretter gjengroing. Får dette fortsette, vil vannspeilet forsvinne helt og områdets verdi for vanntilknyttede fugler bli borte. Det er myrlendt og sumpaktig der jorda skal graves ut, slik at arbeidene kun kan gjennomføres når det er god tele i bakken.

I april 2013 ble gravearbeidene startet opp på god tele og lav vannstand. På en uke ble det gravd ut ca 1200 m3 masser fra 1,4 dekar. Jord og planterester ligger nå til avvanning og kompostering, før det dras utover for å heve nivået på et flomutsatt jorde.