Nedgravde oljetanker

Fra 1. januar 2020 er fyring med fossil olje og parafin forbudt i Norge. Her får du informasjon om hvordan du kan skifte ut bruk av fossil olje og parafin.

Formålet med forbudet er å redusere utslipp av klimagasser. Alle som hittil har brukt fossil fyringsolje og parafin, må bruke andre løsninger fra 2020.

Kommunen er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker. Det betyr at kommunen fører tilsyn med tankene og kan, med hjemmel i forurensningsloven, stille krav til håndtering av disse ved fare for forurensning.

Indre Østfold kommune har ikke en fullstendig oversikt over alle nedgravde oljetanker i kommunen.

Akutt forurensing

Ved akutt utslipp, ring nødnummer 110.

Hva innebærer forbudet?

Forbudet gjelder bruk av fossil olje og parafin til oppvarming fra og med 1. januar 2020. Du som er boligeier må altså finne en alternativ kilde til oppvarming før dette. Du kan velge å gå over til en biologisk produsert olje, men tanken må uansett saneres for mineralolje før ny olje fylles på. Det kan derfor være lurt å vurdere en alternativ oppvarmingskilde først.

Forurensningsfare

Mange eiendommer har en nedgravd oljetank som ikke lenger er i bruk og disse tankene kan utgjøre en betydelig forurensningsfare. Tankene vil alltid inneholde restolje, og selv tanker som er «fyrt tomme» vil i snitt inneholde 100 liter restolje per kubikkmeter av tankens totale volum.

Hvis det ruster hull i en gammel ståltank og denne restoljen lekker ut i grunnen, kan skadene bli svært kostbare. Det er heller ikke sikkert at skadene dekkes av forsikringen.

Hvilke krav gjelder for nedgravde oljetanker i Indre Østfold kommune?

Indre Østfold kommune har foreløpig ikke vedtatt en lokal forskrift for nedgravde oljetanker. Dette betyr at kommunen ikke stiller krav om at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes og graves opp. I stedet gjelder forurensningsloven § 7, som betyr at tankeier blant annet har en plikt til å unngå forurensning og til å treffe tiltak hvis forurensning oppstår.

Hva må jeg, som tankeier, gjøre når tanken ikke lengre brukes?

Selv om kommunen ikke har stilt krav, er du som tankeier uansett ansvarlig for din egen tank og forurensning som måtte oppstå fra denne. Vi anbefaler at oljetanker som ikke er i bruk tømmes, rengjøres og graves opp.

For å unngå søl og uhell er det viktig at tanken tømmes før den løftes opp av bakken. Vi anbefaler også at tanken rengjøres etter at den er tømt. Dette bidrar til å få ut all restolje.

I tillegg kan krav til rengjøring også følge av andre hensyn og regelverk. Et eksempel kan være arbeidstilsynets regelverk for arbeid på tanker, og av hensyn til brann- og eksplosjonsfare ved bruk av varmedannende redskaper (skjærebrennere, vinkelslipere og lignende) for å demontere tanken.

Det kan være oljesøl innunder tanken som følge av allerede oppståtte lekkasjer, tidligere overfyllinger og liknende. Denne oljen kan spre seg over tid. Det er bare ved å grave opp tanken at du kan være helt sikker på å unngå forurensningsfare i framtiden.

Tanker kan unntaksvis bli liggende, hvis det er vanskelig å fjerne dem. For eksempel gjelder dette tanker som ligger under bygninger eller på svært utilgjengelige steder. Hvis du ønsker å la tanken ligge der den ligger, må du selv avgjøre om tankens tilstand og muligheter for forurensning under tanken tilsier at den bør graves opp eller om den kan bli liggende og fylles igjen. Hvis du velger å la tanken ligge, anbefaler vi at den fylles igjen med sand, grus, løs leca eller lignende. Dette er naturlige løsmasser som det ikke er knyttet noen forurensningsfare til. Slike masser kan suges ut av tanken igjen dersom den må fjernes på et senere tidspunkt. Dette letter jobben med å løfte opp tanken fra grunnen og videre avfallsbehandling av tanken. Påfyllings- og lufterør må også fjernes så man unngår feilpåfylling av olje. Når tanken er gjenfylt, må tankeier eller utførende firma sende ferdigmelding til kommunen.

Er det krav til hvem som kan tømme, rengjøre og grave opp eller fylle igjen nedgravde oljetanker?

Forurensningsforskriften kapittel 1 omtaler ingen formelle kompetansekrav. Miljødirektoratet driver heller ingen form for sertifisering eller godkjenning av de enkelte aktørene.

Plikten i forurensningsloven § 7 til å unngå forurensning innebærer likevel et indirekte krav til at arbeidet må utføres på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever at den som gjør jobben har tilstrekkelig kompetanse på feltet.

Tømming, rengjøring og fjerning av oljetanker er ikke en jobb for hvem som helst. Den som påtar seg slikt arbeid kan også bli sittende igjen med ansvar hvis noe går galt og oljesøl oppstår. Restoljen vil være farlig avfall, som må leveres til lovlig mottak. Virksomheter har plikt til å deklarere det farlige avfallet ved levering til avfallsmottak. Dette følger av avfallsforskriften kapittel 11.

Noen deler av håndteringen av nedgravde tanker kan imidlertid du som er tankeier lettere gjøre selv. Dette kan for eksempel være å grave fram til tanken før tanksaneringsfirmaet ankommer. Det bør gjøres i samråd med den den/de som skal tømme og fjerne tanken.

Hvor skal oppgravde tanker leveres?

Oppgravde tanker skal leveres til et lovlig avfallsmottak. I vår kommune kan tomme oljetanker leveres til gjenvinningsstasjonene til Indre Østfold Renovasjon eller til Indre Østfold Gjenvinning.

Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet ved avfallsmottaket som skal ta imot tanken, må du levere et bevis på at tanken er tømt og rengjort når du leverer en tom oljetank. Dette sertifikatet får du fra firmaet som rengjør og renser tanken. Levering av ståltanker er normalt gratis, mens levering av en glassfibertank koster noen hundrelapper. Ta gjerne kontakt med avfallsmottaket i forkant.

Meld fra til kommunen om at din oljetank er sanert

Det er viktig for kommunen å få beskjed om at oljetanken på din eiendom er sanert. Tanksaneringsfirmaet vil normalt sende oss den nødvendige dokumentasjonen. Vi ønsker opplysninger om tanken er tømt, rengjort, om påfyllingsrør er fjernet og om den er gravd opp eller gjenfylt. Hvis tanken er gravd opp og levert til godkjent mottak, kan du legge ved kvittering fra avfallsmottaket.

Hva skjer om du ikke overholder forbudet?

Kommunen vil, ved kontroll av fyringsanlegg og pipe, sjekke at det ikke brukes mineralolje til fyring. Hvis det oppdages bruk av olje til fyring etter forbudet, må du som er eier av anlegget, dokumentere at oljen er av biologisk opprinnelse. Hvis du ikke har slik dokumentasjon, vil du kunne pålegges stans i bruken av anlegget.

Spørsmål om oljetank?

Les mer om overgang til alternative løsninger og støtteordninger hos Enova

Du kan også finne forslag til energitiltak i boligen din Her skriver du inn adressen din, og så får du opp forslag til tiltak og oversikt over håndverkere som kan bistå med arbeidet.

Finn forslag til energitiltak i boligen din 

Mer informasjon

Naturvernforbundet 

Miljødirektoratet

Om regelverket

Forurensningsloven

Forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Veiviser i kommunal miljøforvaltning