Samordnet varedistribusjon - en miljøvennlig og lønnsom måte å distribuere varer på

Vi er den første kommunen i Norge som har gjennomført et forprosjekt i samordnet varedistribusjon etter modell fra Sverige. Vårt prosjekt viser at samordnet varedistribusjon blant annet gir store utslippskutt, økonomisk gevinst og økt trafikksikkerhet.

Hva er samordnet varedistribusjon?

Samordnet varedistribusjon er en forretningsmodell for kommuners anskaffelse og transport av varer, der varen skilles fra transporten i to separate anskaffelser. Vårt forprosjekt ble startet etter en workshopserie våren og høsten 2020, innenfor rammen av EU-prosjektet «Fossilfri grenseregion 2030» om transport. 

Forretningsmodellen vi tok utgangspunkt i er utviklet i Sverige over 20 år, hvor nå 45 kommuner har innført samordnet varedistribusjon.

Samordnet varedistribusjon i Indre Østfold kommune

Prosjektet i kommunen ble satt i gang våren 2021, etter at vi ble tildelt klimasatsingsmidler fra Miljødirektoratet.

Forprosjektet er delt i to faser, med en fase tre ved en eventuell innføring av samordnet varedistribusjon.

Fase 1

Vi hentet inn informasjon om anskaffelser og rammeavtaler i kommunen. Videre bygde vi en database på grunnlag av data fra kommunens regnskapssystem. Databasen ble brukt til å kjøre simuleringer av nåsituasjonen og en tenkt situasjon med innført samordnet varedistribusjon.

Funn i fase 1

Simuleringene viser at innføring av samordnet varedistribusjon kan kutte klimagassutslippene fra varetransport til kommunale bygg med rundt 75 prosent. Det er helt på høyde med resultatene fra svenske kommuner.

En stor del av reduksjonen kommer fra parallelle transportstrømmer gjennom kjøp utenfor rammeavtaleleverandører, som enkeltkjøp på nett med gratis levering og direkte kjøp i butikk. Dette er ikke unikt for Indre Østfold kommune, men preger mer eller mindre situasjonen for alle norske kommuner. Prosjektet har gjort en nøye kartlegging av alle innkjøp i kommunen i løpet av et år.

Simuleringene viser at innføring av samordnet varedistribusjon vil øke trafikksikkerheten. Antall store lastebiler rundt skoler og barnehager kan reduseres fra 10-15 kjøretøy i uken, til 1-2 kjøretøy i uken

Fase 2

Fase 2 startet opp i august 2022, med pengestøtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. I denne fasen blir det utarbeidet grunnlag for vedtak om innføring av samordnet varedistribusjon, og tiltak som påvirker effektiviteten i innkjøpsprosessen. Dette gjør vi gjennom en workshopserie med tre hele dager som dekker logistikk, innkjøpsprosessen og en kostnads-nytteanalyse for innføring av forretningsmodellen samordnet varedistribusjon. På workshopserien deltar representanter fra alle virksomhetsområder i kommunen fordi varekjøp berører alle.

I tillegg er observatører fra kommuner i Viken fylke, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, KS, TØI, Miljødirektoratet og Statsforvalteren invitert.

Vi ser også at samordnet varedistribusjon gjør det mulig for lokale produsenter å delta i kommunens innkjøp. I dag er det umulig for en liten produsent å levere til alle kommunens enheter. I tillegg undersøkes det i lokalmatprosjektet i Indre Østfold kommune om samme infrastruktur kan benyttes av lokale produsenter for videre transport til restauranter, butikker og forbrukere. Om hver produsent selv skulle ta seg av transporten ville det bety en betydelig økning av varebiler på veiene i kommunen. Dette er et problem som ikke minst er aktuell i vår kommune som har en stor landbrukssektor.

Her finner du rapporten fra forprosjektet i kommunen:

Rapport samordnet varedistribusjon (PDF, 742 kB)