Forurensning og forsøpling

Forsøpling, eller avfall på avveie, er ulovlig etter forurensningsloven, og alvorlige tilfeller av forsøpling kan være straffbart. Indre Østfold kommune er forurensningsmyndighet for forsøpling og har ansvar for å følge opp forsøplingssaker i kommunen. 

Varsler du kommunen om forsøpling, er vi pliktig til å vurdere og behandle henvendelsen, og eventuelt følge opp saken videre. Kommunen kan pålegge den ansvarlige for forsøplingen å rydde opp. 

Kommunen har imidlertid ikke ressurser til å følge opp mindre alvorlige saker.

Meld fra om forsøpling

Hvor du skal melde inn forsøplingen avhenger av hvor du finner det:

Hvor skal avfallet leveres? 

Avfall kan leveres på Stegen gjenvinningsstasjon i Askim

Større mengder avfall leveres løst på henger eller i bil, eller i gjennomsiktige sekker. 

Hageavfall

Hageavfall som dumpes i naturen regnes som forsøpling og er ulovlig etter Forurensningsloven § 28. Årsaken er at avfallet kan føre til forurensning og spre fremmede og uønskede arter og følgeorganismer som kan gi sykdommer. Hageavfall kan dessuten virke skjemmende på andre som bruker naturen.

Skadedyr som rotter og brunsnegler trives også godt i disse «villfyllingene». Hageavfallet skal derfor leveres på avfallsstasjonen

Hvis hageavfallet inneholder fremmede skadelige arter, skal det puttes i sekker, merkes og leveres til forbrenning (som restavfall) på avfallsmottaket. Du kan også kaste det i restavfallsbeholderen hjemme. Bare slik kan vi være sikre på at de ikke spres. 

Følgende arter skal håndteres som restavfall og destrueres ved forbrenning: Parkslirekne, kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks og hagelupin.

Les mer om hvordan du kan unngå spredning av fremmede arter fra hagen din

Indre Østfold kommune jobber målrettet med bekjempelse av uønskede fremmede arter.

Det kan du lese mer om her

Hvordan påvirker forsøpling miljøet?

Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:

  • Sigevannsproblem: Avrenning kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Ulykker og helseskade: Skader kan skje som følge av at barn leker med hensatte maskiner, skarpe gjenstander og så videre. Dyr kan også komme til skade.
  • Smittespredning: Fyllinger som inneholder matavfall kan tiltrekke seg fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Redusert bruksverdi: Områdets kvalitet kan bli svekket. Resultatet kan føre til at færre bruker det fordi fyllingen gjør at området i ikke er så hyggelig lenger. 
  • Trusler mot biologisk mangfold: Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet. 

Alle skal levere avfall til godkjent mottak. Stadig forsøpling i et område kan føre til en ulovlig avfallsfylling på relativt kort tid. Forurensningspotensialet avhenger av type søppel og om avfallet er (delvis) gravd ned. Hva slags type natur det er og hvordan folk bruker området, har også betydning.

Avfallstyper som blir registrert i ulovlige fyllinger stammer som regel fra ulike kilder. Bygg- og anleggsavfall, park- og hageavfall og bilvrak er noen av det vanligste.