Slik jobber vi med næringsutvikling i Indre Østfold kommune

Vår modell for næringsutvikling

I Indre Østfold kommune ønsker vi å arbeide systematisk og langsiktig for å bidra til en fremtidig næringslivsstruktur som skaper mange private arbeidsplasser, bidrar til økt bostedsattraktivitet og dermed legger grunnlaget for fremtidig velferd og vekst.

For å lykkes med slik langsiktig strategi er det avgjørende viktig å få til et samspill mellom sentrale aktører. 

Næringsutvikling og fremtidig gründermiljø skal være kunnskapsbasert. Det betyr at nærhet og samarbeid med fagskole, høyskole/universitet og forskningsmiljø er avgjørende viktig. Campus Indre Østfold er under etablering, og fra høsten 2024 tilbys Bachelor i Sykepleie. Vi har allerede flere klasser i gang via Fagskolen i Viken, innen helsefag og industrifag. 

Vi arbeider langsiktig med planer om å etablere flere Bachelorstudier innen dataingeniør, informatikk, kunstig intelligens og relaterte fagkretser. Dette er kompetanse som både næringslivet og offentlig sektor etterspør. 

Vi ønsker å utvikle et strukturert samarbeid mellom ulike næringsaktører og kommunen, og etablere et senter for kunstig intelligens og teknologiutvikling. Dette skal bidra til kunnskapsdeling, og bedre virksomhetenes evner til omstilling og utvikling.

Nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv vil ofte kreve betydelige investeringer. Vi vil derfor arbeide aktivt for å skape en arena der næringslivet får bedre tilgang til risikokapital.

Kommunen har en viktig rolle i samspillet rundt næringsutvikling. Samspill med næringslivet er viktig, der forutsigbare rammevilkår er en suksessfaktor. Vi kan også spille en viktig rolle som fasilitator og igangsetter av strategiske prosjekter.

Indre Østfold kommune arbeider tett sammen med øvrige kommuner i Indre Østfold - Skiptvet, Rakkestad og Marker. Vi er sterke sammen!