Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Avsetning av skogfond er hjemlet i skogloven.

Hver skogeiendom har egen fondskonto, og midlene er knyttet til skogeiendommen.

Skogfond kan brukes til

  • skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • nybygging og ombygging av skogsbilveier, samt ombygging av velteplasser
  • nedlikehold av skogsbilveier og velteplasser
  • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • skogbruksplanlegging
  • bioenergianlegg og –utstyr for varmeleveranse
  • forsikring av skog
  • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Når du bruker penger fra skogfondet til investering i skogen, er det kun 15 % av beløpet som blir beskattet. Utbetaling av skogfondsmidler gjøres ved at du kontakter kommunen eller registrerer tiltaket via Altinn på www.skogfond.no. Begge metodene krever at du må dokumentere utgiftene. Din skogfondssaldo kan du også sjekke selv via Altinn.

Til www.skogfond.no