Omdisponering av landbrukseiendom

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 

Omdisponering etter Lov om jord §9 er nødvendig dersom dyrka jord og dyrkbar jord skal benyttes til andre formål enn jordbruksproduksjon.  

For tiltak som omfattes av begrepet «jordbruksproduksjon» trengs ikke omdisponeringstillatelse etter Lov om jord. Dette omfatter blant annet bygninger som er direkte tilknyttet driften av eiendommen, som våningshus og driftsbygninger. Anlegg av nødvendige driftsveier, gårdsveier, fangdammer med formål å være et økologisk rensetiltak, og vegetasjonssoner som tar sikte på å hindre erosjon av den dyrka jorda, dekkes også av begrepet «jordbruksproduksjon». Oppføring av kårbolig krever imidlertid tillatelse til omdisponering. 

Lov om jord

Dispensasjon

Kommunen kan i «særlege høve» gi dispensasjon etter Lov om jord, dersom den etter en samlet vurdering av forholdene finner at jordbruksinteressene bør vike. 

Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon. 

Søknader som kun omfatter omdisponering etter Lov om jord sendes kommunen for behandling.  Det er ikke eget søknadsskjema for slike saker. 

Landbruksdirektoratet - deling

Landbruksdirektoratet – omdisponering

Rundskriv M-1/2013 Omdisponering og deling 

Omdisponering til beite og foryngelsesplikt etter hogst  

Omdisponering av skogsmark til innmarksbeite er ikke søknadspliktig, men skal meldes til skogbruksmyndigheten ved foryngelseskontrollen.  

Retningslinjer om foryngelsesplikt og omdisponering av skogsmark til beite fremhever at omdisponeringen skal være reell. Om arealet ikke er reelt omdisponert eller tilstrekkelig forynget består foryngelsesplikten. Se Lov om skogbruk §6. 

Lov om skogbruk