Landbruksveier

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og behandles av enhet landbruk. Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbruksloven og jordloven, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

Forskrift om bygging av landbruksvei regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.). Ved veibygging med mer enn 50 % andre formål, så skal søknaden behandles etter plan- og bygningsloven. 

Forskrift om bygging av landbruksvei 

Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet skal utføres. 

Normaler for landbruksveier

Ved søknad om bygging av landbruksvei skal følgende skjema benyttes: 

Søk om bygging av landbruksvei

Sammen med søknaden skal dokumentasjon vedlegges: 

  • Senterlinje godt dokumentert på kart 
  • Alternative traseer  
  • Tverrprofiler av veikroppen 
  • Fyllingshøyder 
  • Beskrivelse/tegning av drenering (grøfter, stikkrenner, kummer ol) 
  • Veibredde og utvidelser 
  • Masseberegning – viktig å gjøre rede for bruken og opprinnelsen til masser som skal brukes i veianlegget 
  • Kostnadsoverslag 

Tilskudd til skogsbilveier

Det er mulig å søke om tilskudd til skogsbilveier. 

Fra 1.1.2020 er det kommunen som har overtatt tilskuddordningen fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Retningslinjer for tilskudd vil bli lagt ut så snart det er klart. 

Se informasjon fra Landbruksdirektoratet