Deling av landbrukseiendom

Fradeling fra landbrukseiendommer krever delingstillatelse både etter Lov om jord og Plan- og bygningsloven.    

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene. 

Søknadsskjema som for tillatelse til tiltak – ta kontakt med byggesaksavdelingen. 

Til byggesaksavdelingen

Søke på egenhånd? 

Pris

Gebyr for behandling av søknad om deling etter Lov om jord er 2 000 kroner.

Jordlovens formål er etter § 1 å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Viktige nasjonale mål er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 

Lov om jord § 12 omhandler deling av landbrukseiendommer og det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.