Om opplæringen

Fortene Opplæring jobber systematisk med å bygge opp under styrkene til deltakerne. All opplæring skjer i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver på fortene og ute i bedrifter. Sammen med lokale bedrifter, organiserer vi også kurs og sertifiseringer tilpasset den enkeltes mål og læringsforutsetninger.

Våre deltakere lærer å dokumentere det de har produsert og lært, på en måte som passer for den enkelte. Vi reflektere over egen utvikling sammen. Vi jobber også med grunnleggende ferdigheter tilknyttet praksis.

Det legges vekt på skreddersøm med hensyn til faglig og praktisk innhold i opplæringen. I tillegg har vi fokus på sosial kompetanse og livsmestring. Vi arrangerer sosiale aktiviteter, drar på turer i skog og fjell, og har fysisk trening to dager per uke.

Videregående skole

Det gis mulighet for vurdering i fagene: yrkesfaglig fordypning og kroppsøving

Vi oppøver grunnleggende ferdigheter knyttet til praksis: norsk, matematikk, digitale verktøy og samfunnsfag

Ungdomstrinn

Det gis mulighet for vurdering i fagene: arbeidslivsfag, utdanningsvalg og kroppsøving. I samarbeid med skole og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kan det avtales å vurdere flere fag.

Vi oppøver grunnleggende ferdigheter knyttet til praksis: norsk, matematikk, digitale verktøy, og samfunnsfag.

Deltakere utenfor opplæring

Deltakere tilknyttet Oppfølgingstjenesten eller NAV deltar i samme skreddersydde opplæring, men uten vurdering i form av karakterer. For enkelte deltakere kan det være aktuelt å ta opp fag som privatist.

Læreplanen er viktig

Overordnet del av læreplanen er sentral i alt vi gjør.

Folkehelse og livsmestring:

 • Måltider og annen sosial trening
 • Friluftsliv og fysisk trening
 • Arbeidsfellesskap =samarbeid/selvstendighet/ansvar/relasjon/vennskap
 • Søvn/kosthold/mediebruk/ personlig økonomi
 • Psykisk helse – felles forebyggende aktivitet, individuell veiledning
 • Motivasjon/veivalg – karriereveiledning i praksis
 • Skills i arbeidslivet: samarbeid, selvstendighet, kreativitet, effektivitet mm.
 • Karakterstyrker:
  • Selvkontroll
  • Engasjement
  • Viljestyrke
  • Sosial kompetanse
  • Takknemlighet
  • Optimisme
  • Nysgjerrighet

​Demokrati og medborgerskap:

 • "Arbeidslivets regler" på Fortet
 • Tillitsvalgt i teamet
 • Fortene Opplysning- moduler og aktiviteter- dybdekunnskap om demokrati
 • Delta i utvikling av tilbudet- medvirkning
 • Besøke aktuell organisasjon ila året

Bærekraftig utvikling:

 • Renovasjon av verneverdige hus
 • Avfallshåndtering - gjenbruk
 • Uteområder- bevare naturmangfold - bærekraftige løsninger for ferdsel og bruk
 • Bærekraftig næringsliv- knytte til valgte bransje/utdanningsprogram/lærefag
 • Kosthold og forbruk- bevissthet

Elever i skole

Elever ved Fortene må ha vedtak om spesialundervisning i henhold til Opplæringslovens paragraf 5.1, og individuell opplæringsplan som redegjør for innholdet i opplæringen for den enkelte. Skolen har det pedagogiske ansvaret for opplæring og vurdering, og organiserer samarbeidet med Fortene om dette.

Det er viktig at elev og foresatte er informert om hva det innebærer å eventuelt redusere målene i opplæringen, og at vi sammen har drøftet aktuelle mål for opplæringen på kort og lengre sikt.

Inntaksprosessen

Alle søkere får en prøveperiode og et felles evalueringsmøte, før en eventuell oppstart. Skolen gjør et midlertidig vedtak om spesialundervisning for prøveperioden. Inntaksteamet legger vekt på å foreslå andre tiltak og løsninger i de tilfeller da det må gis et avslag.

Flytskjema. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeBildet viser hvordan inntaket til Fortene Opplæring skjer.

Individuelle mål

Målet for de fleste deltakere er full kompetanse og ordinært arbeid på lengre sikt. For å nå dette målet, kan læreplass og eventuelt full opplæring i bedrift være et alternativ for noen. 

Her finner du mer informasjon om full opplæring i bedrift (utdanning.no)

For andre kan det være aktuelt å gå tilbake til skole, eventuelt i kombinasjon med praksisutplassering i en bedrift.

Hvis man har valgt bort fag, eller har behov for å begrense arbeidsoppgaver i løpet av læretiden, kan lærekandidatordningen være et alternativ. Da avslutter man læretiden med en “kompetanseprøve”, og kan bygge på til fagbrev i etterkant.

Her finner du mer informasjon om lærekandidatordningen (viken.no)

Når en ungdom har fått læreplass eller et annet aktuelt opplæringstilbud, vil de avslutte sin tilknytning til Fortene Opplæring. Vi sørger for oppfølging også etter avsluttet deltakelse. Det være seg i skole, læretid, eller jobb. Oppfølging vil tilpasses den enkeltes behov og skjer i samarbeid med kommune, fylkeskommune og NAV.