Arrangement - skjenking av alkohol

Ambulerende skjenkebevilling - lukket selskap

Ambulerende bevillinger er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler.

Med «sluttet selskap» menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende.

Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Både vilkåret om at det må være en enkelt anledning og at det gjelder et sluttet selskap, må være oppfylt.

Søknadsfrist: 30 dager

Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, dersom den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre.

Man trenger ikke bevilling dersom en arbeidsgiver holder selskap i egne lokaler for sine ansatte.

Skal man selge alkohol, må det alltid søkes bevilling. 

Skjenkebevilling for enkelt anledning - åpent arrangement

Kommunen kan gi bevilling for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet/arrangement. Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement.

Dersom samme arrangør skal ha flere arrangement samme år, kan det søkes for alle arrangementene samtidig. Et arrangement kan gå over flere dager.

En bevillingshaver kan søke om å få utvidet en eksisterende skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning til å omfatte alkoholholdig drikk som ikke er omfattet av den gitte bevillingen eller for et annet område.

Søknader om skjenke-/salgs- og serveringsbevilling

Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune