Satsningsområder

Innovasjon og velferdsteknologi

Vi bistår kommunene som både er med i nasjonalt velferdsteknologiprogram og øvrige kommuner. Satsningen realiseres også gjennom Velferdsteknologiens ABC.

Demensplan 2025

Vi tilbyr ulike ABC-studier på oppdrag for Aldring og helse. Nettverk for kontaktpersoner og ansatte i hukommelsesteam organiseres i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen). Demensomsorg/personsentrert omsorg er ofte temaer på våre samlinger som ansatte i kommunene kan delta på.

Pasient- og brukersikkerhet

I tråd med nasjonale faglige råd og reformer tilbyr vi ulike læringsnettverk for ledere og ansatte med mål om å redusere pasient- og brukerskader, bygge varige strukturer for pasient- og brukersikkerhet, forbedre pasient- og brukersikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Ernæring

Vi tilbyr egne fagnettverk for fagpersoner i de ulike virksomhetene, arrangerer egne fagdager med fokus på målrettet og systematisk oppfølging av risikoutsatte personer, og vi tilbyr læringsnettverk for varig forbedring. 

Lindrende omsorg og palliasjon

Vi har fylkesnettverksamlinger og kompetanseturné. Vi er medarrangør når Sykehuset Østfold arrangerer grunnkurs palliasjon.

Kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming

Vi arrangerer fagdager, seminarer og temaer knyttet til denne brukergruppen. .

Nettverk

Mitt livs ABC, brukermedvirkning/brukerråd, palliasjon og lindrende omsorg, hukommelsesteam og kontaktpersoner (demenskoordinatorer), velferdsteknologi, sykehjemsleger, instruktørnettverk i ProACT, fagnettverk fagutvikling for fagutviklingssykepleiere/mellomledere (sykehjem/hjemmetjenester/helsehus), fagnettverk fagutvikling til fagutviklingsvernepleiere/mellomledere (tjenester til personer med utviklingshemming), fagnettverk ernæring/risikoutsatte personer i sykehjem og hjemmetjeneste, fagnettverk ernæring/risikoutsatte personer i tjenester til personer med utviklingshemming.

Sentrale samarbeidspartnere

Alle 12 kommuner i Østfold, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Viken, Røde Kors, Senter for Omsorgsforskning, Helsedirektoratet, Sykehuset Østfold, andre Utviklingssentre og kommuner.