Korttidsopphold sykehjem

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold i institusjon, med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det kan være et tilbud til den som trenger

  • medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, vurdering og observasjon, og etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold
  • lindrende behandling ved livets slutt, der tjenester ikke kan gis i hjemmet
  • hjelp ved situasjoner hvor det er en demensdiagnose, og hvor det er behov for observasjon og vurdering av bistandsbehov
  • hjelp ved situasjoner der personen har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vurderes som nødvendig

Plasser som er dedikert til palliativ behandling, ligger på Helsehuset i Askim. 

Tilbud om korttidsopphold gis som hovedregel ved Edwin Ruuds omsorgssenter eller på Løkentunet.

Søk om korttidsopphold på sykehjem

Avlastning

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren, og gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 

Pasienten skal føle seg ivaretatt av personalet, når omsorgsgiveren ikke er tilstede. 

Søk om avlastning

Hvem kan få et avlastningsopphold?

  • De som ikke ta omsorg for seg selv, eller som helt eller delvis er avhengig av praktisk eller personlig hjelp fra familiemedlemmer for å klare daglige gjøremål
  • Personer med stort omsorgsbehov og der familiemedlemmer trenger avlastning for særlig tyngende omsorgsarbeid
  • Den som bor i kommunen og sammen med den som yter omsorgen