Selvmordsforebygging

Indre Østfold kommune er med i et prosjekt for å øke kunnskapen og få flere til å få hjelp med å håndtere selvmordstanker. Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv.

Selvmordsforebygging er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av de som har økt risiko for selvmord, kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte.

Om prosjektet

Kommunene i gamle Østfold er med i et prosjekt sammen med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Sykehuset i Østfold og Mental helse. Sammen skal vi jobbe for at flere skal kunne snakke om sine utfordringer og øke kunnskaper om selvmord og selvmordsforebygging. I prosjektet deltar også Røde kors, Leve Østfold og Håp i mørket.

Tiltaket er startet etter regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. Tiltaket starter i de gamle Østfold-kommunene. Etter prosjektet er prøvd ut her, skal det gis anbefaling om hvordan man best kan spre dette videre til resten av landet.

Tiltak i prosjektet

 • gjøre tjenestene synlige og tilgjengelige
 • øke bevissthet og styrke kompetanse
 • folkeopplysning for å senke terskelen for å søke om hjelp for personer med sucidalitet og psykiske vansker
 • kampanjen retter seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med dem
 • den skal nå ut til alle innbyggere, men med et spesielt fokus for menn mellom 40 og 60 år. Dette fordi 2/3 av selvmordene skjer blant menn og vi vet at de i mindre grad enn kvinner søker hjelp for psykiske helseplager.

Prosjektet er todelt og består både av kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetak.

Det vil spres informasjon og filmer i sosiale medier, annonser og artikler.

Hva gjør du om du er bekymret eller vil snakke med noen?

Det viktigste du kan hjelpe til med, er å hjelpe den som sitter med disse tankene til å få hjelp.

Hvis du avdekker hjelpebehovet på dagtid, spør om vedkommende vil ha hjelp til å kontakte:  

 • Fastlegen (ambulanse hvis skadeforsøk er påbegynt)

Hvis du oppdager hjelpebehovet på ettermiddag/kveld/natt, ring:  

 • Legevakten tlf. 116 117 (ambulanse hvis skadeforsøk er påbegynt) 

Du kan også henvende deg til oss på telefon 69 68 10 00, på e-post post@io.kommune.no, eller via vårt søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

For henvendelser angående kampanjen, kontakt ann.katrin.bergan@io.kommune.no

Vi vil jobbe for å legge til rette for å ha en åpenhet rundt temaer som oppleves som vonde og vanskelige i livet.

Som medmennesker bør vi alle våge å ta den samtalen, selv om temaene kan være både utfordrende og ubehagelige. Når tanker om å ta sitt eget liv eller skade seg selv dukker opp, er det «noe» som ikke fungerer. Mange erfarer at det hjelper å dele tankene med en annen. Det handler om å våge å stole på en som lytter.

Ved å være den som tar initiativ til å spørre direkte, kan du redde liv. Vær direkte, still konkrete spørsmål om selvmord og selvskading, hvis du har «den følelsen» i magen på at noe ikke helt stemmer hos en du har relasjon til.

Aktuelle åpningsspørsmål for en slik samtale kan være:

 • «Hei, hvordan går det egentlig med deg?» Det er viktig å ta seg tid til å lytte til svaret
 • «Har du noen å snakke med?» Hvis personen har det, men du fortsatt føler noe er galt, anerkjenn opplevelsen vedkommende har ved for eksempel å si: «Jeg forstår at dette er en tung periode..»

Still direkte spørsmål ut fra svarene vedkommende har gitt:

 • “Har du tanker om å ta ditt eget liv/kjent på behov for å skade deg selv?” 
 • “Er tankene der hele tiden?” 

Hvis vedkommende svarer ja på direkte spørsmål

Følg opp med spørsmål som kan si noe om hvordan, om nødvendige forberedelser er gjort og om vedkommende har planer om når dette skal gjennomføres: 

 • “Har du tenkt på hvilken måte?”
 • “Har du anskaffet/er i besittelse av/har tilgang til metode?”  
 • "Har du planlagt når du skal gjennomføre det?” (konkrete planer for sted/tid)  

Hjelpeorganisasjoner

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord 

Nettstedet til LEVE

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 

Nettstedet finner du her 

Det forebyggende arbeidet er en viktig del av folkehelsearbeidet. Som et ledd i utviklingen av dette arbeidet har Indre Østfold kommune satt fokus på arbeid for å forebygge selvmord og selvskading.

Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 3-2 (lovdata.no).