Vold og overgrep

Hva er vold?

"Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil." (Per Isdal, Meningen med volden, 2000).

Vold blir ofte forbundet med fysiske handlinger, men kan også være psykisk, materiell, seksuell og latent. Vold er altså ulike handlinger som har det til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person.

Stiftelsen Alternativ til vold

Dinutvei.no

Voldsoffererstatning

Jegvet.no

Nulltoleranse

Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering.

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang bør du kontakte politiet på telefon 02800.

Du kan også ringe gratis støttetelefon 800 40 008.

Alarmtelefonen

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsekteskap eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep, kan ringe Alarmtelefonen.

Alarmtelefonen 116 111 er gratis.

Mer informasjon om alarmtelefonen

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner handler om vold der overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen.

Omfanget av vold og omsorgssvikt i nære relasjoner er i dag så omfattende at WHO definerer vold som et folkehelseproblem. Å leve med vold gir alvorlige helsemessige konsekvenser for den enkelte.

Handlingsplan og tiltakskort:

Krisesenter

Bekymret for barn/ungdom

Vern for eldre

Hvor lite skal du finne deg i?

 

Kvinnelig kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. Det er stor variasjon i hvor mye som tas bort.
Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5 – 14 år, men også spebarn utsettes.

Kjønnslemlestelse av jenter er farligere og langt mer omfattende enn omskjæring av gutter.

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Både den som utfører inngrepet, den som medvirker og den som forsettlig unnlater å søke avverget en kjønnslemlestelse, kan straffes. Samtykke fritar ikke for straff.

Veiviser om kjønnslemlestelse (NKVTS)

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep kan ramme alle – barn, unge, voksne, jenter og gutter, kvinner og menn, homofile og heterofile. Seksuelle overgrep er noe av det mest alvorlige et barn kan bli utsatt for.

Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep inkluderer: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. 

Du kan ta kontakt med krisesenter, barnevernet, overgrepsmottaket eller politiet.

Krisesenter

Barnevern

Overgrepsmottak

Politiet: 02800