Behandling av byggesøknad

Når får du svar på byggesøknaden? 

Kommunen har tre ukers frist på å behandle ett-trinns byggesøknader som er i tråd med regelverket, og tolv ukers frist på andre byggesøknader, som for eksempel søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse. Saksbehandlingstiden regnes fra kommunen mottar komplett søknad.

Søknader med 3 ukers behandlingsfrist

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er i tråd med regelverket
 • Ett-trinns søknader som er tråd med regelverket
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse
 • Søknad om ferdigattest  

Søknader med 12 ukers behandlingsfrist

 • Søknad om dispensasjon
 • Søknad om rammetillatelse
 • Søknad som også krever uttalelse eller samtykke fra annen myndighet

Den raskeste måten å få behandlet en byggesøknad på, er å levere komplett søknad. Dersom du likevel mangler noe i søknaden, vil vi gi deg beskjed om det etter vi har sett på søknaden du har sendt inn.

Har du fått med deg alle opplysninger som er nødvendige? 

 • Opplysninger om ansvarlig søker og tiltakshaver – husk underskrifter fra begge
 • Opplysninger om eiendommen og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
 • Beskrivelse av tiltakets art - er det tilbygg, bruksendring, ny bygning, riving eller flere?
 • Tiltakets størrelse og grad av utnytting
 • Forholdet til reguleringsplan og kommuneplanens arealdel – sjekk bestemmelsene i planene. Det kan være flere planer og motstrid mellom disse.
 • Eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon 
 • Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter
 • Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak. Se særlig NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
 • Konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift (TEK) § 9-4
 • Minsteavstand til annen bebyggelse, eiendomsgrenser, kraftlinjer, vegmidt, vann- og avløpsledninger
 • Atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og fjernvarmetilknytning – har du husket å søke om sanitærabonnement?
 • Om det er avholdt forhåndskonferanse
 • Målsatte tegninger (normalt fasade-, snitt- og plantegning) – sjekk målestokken! Se eget avsnitt nedenfor
 • Målsatt situasjonsplan – se eget avsnitt nedenfor
 • Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel
 • Forholdet til andre myndigheter
 • Gjennomføringsplan
 • Nødvendige erklæringer om ansvarsrett – se eget avsnitt nedenfor

Situasjonsplan 

Normalt skal tiltaket eller tiltakene tegnes inn på en situasjonsplan med plassering, orientering (møneretning), målsetting og avstander til nabogrenser, andre bygg, vei og kraftlinjer. I tillegg skal adkomstforhold, parkering og terrengarbeider (nye terrenglinjer) vises. Situasjonsplanen skal være målsatt og normalt være utført i målestokk 1:500.

Tegninger 

Normalt vil det være tilstrekkelig med fasade-, snitt- og plantegninger utført i normal detaljeringsgrad og målestokk 1:100. Tiltakets kotehøyde angitt som overkant ferdig gulv i første etasje må oppgis. I noen tilfeller kan det være nyttig å supplere tegningene med en tekstbeskrivelse og for eksempel perspektivtegninger/skisser. 

Send oss gjerne digitale tegninger. Vi har digitale verktøy som blant annet gjør kontrollmåling av arealer vesentlig raskere og nøyaktigere på skjermen enn på papir. Skanning av tegninger kan også føre til dårligere kvalitet og større filer, og muligheten til å snappe til detaljer i tegningen går tapt.  

Erklæring om ansvarsrett og ansvarsområder

Det er ikke et krav at ansvarsfordelingen følger godkjenningsområdene for sentral godkjenning, men disse ansvarsområdene representerer de mest aktuelle fagområdene i byggesaken. Generelle beskrivelser som «byggearbeider» etterlater tvil om ansvarsfordelingen, og byggesaken blir forsinket fordi vi må få avklart dette. Se SAK10 § 13-5, og den tilhørende veiledningen, der de forskjellige ansvarsområdene er beskrevet nærmere. Kommunen legger dette til grunn dersom søker ikke har avgrenset ansvarsområdene på annen måte.

Søknad om tillatelse til tiltak kan sendes til kommunen på følgende måter

Søknadsskjemaer som kan benyttes finner du her

Her ser du avgiftsheftet til kommunen