Grill og bål utendørs

Bålbrenning og grilling er hyggelig på tur og i egen hage.

Når du er på tur og har behov for å tenne kaffe/pølsebål, kan du gjøre dette i tidsrommet 15. september til 15. april i skog og utmark. Utenom dette tidspunktet er det et generelt forbud i hele Norge.

Allikevel er det tillatt å tenne bål i hele tidsperioden på godkjente tilrettelagte bål- og grillplasser i enkelte kommuner. Det finnes flere slike steder i Norge, men ikke i Indre Østfold kommune.

Grilling er tillatt på egen eiendom hele året.

Husk at du er selv ansvarlig for følgeskader etter opptenning.

Dersom det er nedlagt totalforbud mot ild i tørkeperioder, kunngjøres dette på kommunens hjemmeside, facebook og på hjemmesiden til Indre Østfold Brann og redning IKS (IØBR). Dette forbudet opphever alle andre lover og regler.

Brenning av bråte, trematerialer, kvist og lignende

Den generelle aktsomhetsplikten og forbudet fra 15. april til 15. september, er basert på hjemler i brannlovgivningen. Å brenne innebærer mer enn brannfare – vi må også ta andre hensyn, som helse, miljø og forurensning.

Forurensning er i utgangspunktet ulovlig etter forurensningsloven § 7, men noen tilfeller av åpen brenning og er lovlig fordi det regnes som «vanlig» forurensning etter forurensningsloven § 8. Da trenger du ikke å søke om lov til å brenne.

Hva er «vanlig» forurensning?

Med «vanlig» forurensning fra åpen brenning, menes for eksempel halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, bålbrenning, sankthansbål og brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen hage.

For store eiendommer skal mengden hageavfall som brennes normalt ikke overstige et tilhengerlass. 

Ta hensyn til helse og luftkvalitet

Ta hensyn til naboer og miljø. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og er særlig til plage for de som har astma og andre luftveisproblemer.

Kommunen tillater derfor ikke bråtebrenning og tilsvarende i tettbygde strøk. Du må også være ekstra forsiktig i nærheten av barnehager, skoler og institusjoner. 

Konsekvenser ved uforsvarlig brenning

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale, kan medføre helse- og miljøproblemer lokalt. Røyk fra slik brenning rammer spesielt de av oss som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. 

  • Brannvesenet kan gi pålegg om å stanse brenning (etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd).
  • Politiet kan anmelde forholdet og eventuelt gi forelegg (etter forurensningslovens §§ 7 og 28).
  • Ved overhengende fare, kan brannvesenet slukke bålet/ilden (etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37 tredje ledd). 

Brannvesenet melder fra om forurensning/forsøpling ved brenning til kommunen. I alvorlige tilfeller, ved gjentakelser og mistanke om lovbrudd, kan saken bli meldt til politiet (etter forurensningsloven §§ 78-79).

Når brenningen etterlater seg bålrester og forsøpling, kan saken følges opp av kommunen som er forurensningsmyndighet. Kommunen kan gi pålegg (etter forurensningslovens § 7), ilegge forurensningsgebyr (etter forurensningsloven §73) eller iverksette tiltak og kreve refusjon (etter forurensningsloven § 74).