Pris og redusert betaling

Priser i kommunale barnehager

Priser som gjelder fra 1. august 2024

  • 100 % plass: 2 000 kroner per måned
  • 80 % plass: 1 680 kroner per måned
  • 60 % plass: 1 260 kroner per måned
  • 50 % plass: 1 050 kroner per måned
  • Betaling for mat 100 % plass: 545 kroner per måned
  • Betaling for mat 80 % plass:  436 kroner per måned
  • Betaling for mat 60 % plass:  327 kroner per måned
  • Betaling for mat 50 % plass:  272 kroner per måned

Dagplass inkludert kost: 390 kroner

Det faktureres månedlig og betaling skjer innen den 20. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned.

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i Indre Østfold kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. 

Fra 1. august 2024 vil det ikke lenger være søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Det er innført flere nasjonale tiltak som reduserer foreldrebetalingen i barnehage og SFO betydelig mer enn dagens kommunale søskenmoderasjon. Det er innført 12-timers gratis SFO i 1. og 2. klasse og gratis barnehageplass for 3. søsken. Fra 1. august 2024 reduseres foreldrebetalingen i barnehage med 1 000 kroner per måned, fra 3 000 kroner til 2 000 kroner, totalt en reduksjon på 11 000 kroner per år fra 2025. Ordningen med reduksjon knyttet til søsken med plass i barnehage og SFO blir derfor avsluttet fra august 2024.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. Fra og med det tredje barnet i barnehage vil barnehageplassen være gratis. 

Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn, har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om dette, reduksjonen skal skje automatisk. Hvis du ser på fakturaen at du ikke har fått reduksjon, tar du kontakt med oppvekstsektoren i Indre Østfold kommune. 

Det gis ikke søskenmoderasjon for mat.

Har du lav inntekt? 

Det er to ordninger for familier med lav inntekt:

Redusert foreldrebetaling 

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til familien / husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Hvis du har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timers gratis oppholdstid i barnehage. Retten til gratis kjernetid gjelder fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når på året barnet fyller år. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.

Du må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling

Vi åpner for søknader om barnehageplass for året 2024/2025 fra 15. april. Frist for å søke om redusert foreldrebetaling er satt til 15. mai. Dette gjelder hvis redusert pris skal gjelde fra oppstart av nytt barnehageår. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt.  

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid eller endre inntekt

For at søknaden din skal bli behandlet, må du legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt. Vedtaket gjelder for ett barnehageår om gangen. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis du for eksempel søker om moderasjon 2. november, kan du få dette innvilget fra desember.

Hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregistrert, må foresatte sende søknaden til den kommunen der barnet er folkeregistrert for å søke om reduksjon i foreldrebetalingen. 

Nødvendig dokumentasjon  

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. 

Som hovedregel er det skattemeldingen som skal vedlegges som dokumentasjon. Hvis dagens inntekt er forskjellig fra den som er oppgitt i skattemeldingen eller du ikke har mottatt skattemelding, kan du sende med for eksempel lønnsslipp, vedtak fra NAV (overgangsstønad, dagpenger og lignende), introduksjonsstønad og lignende.

Les mer om ordningene på Utdanningsdirektoratets sider