Pris og redusert betaling

Priser i kommunale barnehager

100 % plass: 3 230 kr. per måned
80 % plass: 2 745 kr. per måned
60 % plass: 2 099 kr. per måned

Betaling for mat 100 % plass: 484 kr. per måned
Betaling for mat 80 % plass: 387 kr. per måned
Betaling for mat 60 % plass: 290 kr. per måned

Dagplass inkludert kost: 339 kr. 

Søskenmoderasjon 

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. 

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. 

Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn, har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om dette, det skal skje automatisk. Dersom du ser på fakturaen at du ikke har fått reduksjon, tar du kontakt med oppvekstsektoren i Indre Østfold Kommune.

Fra 1. august 2020 vil følgende ordning gjelde for søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr. 2 og 50 % til barn nr. 3 innenfor barnehage og skole. Søskenmoderasjon gis også på tvers av ordningene. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Har du lav inntekt? 

Det er to ordninger for familier med lav inntekt:

  1. Redusert foreldrebetaling 

    Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til familien / husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

  2. Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart

    Barn som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Du må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Søk om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

For at søknaden din skal bli behandlet, må du legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt. Vedtaket gjelder for ett barnehageår om gangen. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis du for eksempel søker om moderasjon 2. november, kan du få dette innvilget fra desember.

Hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregistrert, må foresatte sende søknaden til den kommunen der barnet er folkeregistrert for å søke om reduksjon i foreldrebetalingen. 

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling er satt til 15. mai. Dette gjelder hvis redusert pris skal gjelde fra oppstart av nytt barnehageår. Nødvendig dokumentasjon må være vedlagt.  

Nødvendig dokumentasjon  

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. 

Som hovedregel er det skattemeldingen som skal vedlegges som dokumentasjon. Hvis dagens inntekt er forskjellig fra den som er oppgitt i skattemeldingen eller du ikke har mottatt skattemelding, kan du sende med for eksempel lønnsslipp, vedtak fra NAV (overgangsstønad, dagpenger og lignende), introduksjonsstønad og lignende.

Les mer om ordningene på Utdanningsdirektoratets sider